French
English
Svenska
Deutsch
Russia
Italian
Portugais
Spanish
Arabic
Suomi
Norsk
Danish
Romanian
Hungarian  Citat

Martin Luther, Benjamin Franklin, Karl Marx, Winston Churchill, Adolf Hitler

 

Martin Luther som inledde protestantismen och som är den svenska kyrkans portalfigur yttrade följande i sin bok, Om judarna och deras lögner, som utkom 1483.

"Hur älskar inte judarna Esters bok i deras Gamla Testamente, som lämpar sig för deras blodtörstiga och mordlystna aptit och förhoppningar. Solen har aldrig skinit på en så blodtörstigt och hämndlystet folk, som omhuldar idén om att mörda och strypa alla gojim, alla icke-judar. Inga människor under solen är mera giriga och sådana har de alltid varit och kommer att förbli, vilket var och en kan se av deras avskyvärda ocker."

 

En av USAs fäder, vetenskapsmannen, uppfinnaren och diplomaten - Benjamin Franklin i ett uttalande inför USAs konstitutionella utskott år 1789, om judisk invandring till Amerika.

"Det finns en stor fara för Amerikas Förenta stater. Det är judarna. Mina herrar, i varje land där judarna bosatt sig har de sänkt den allmänna andliga nivån och försämrat hederligheten inom handeln. De har förblivit åtskilda och är oassimilerbara. De har skapat en stat inom staten, och i opposition försöker de strypa nationen till döds ekonomiskt som i Portugal och Spanien. I över 1700 år har de jämrat sig över sitt beklagansvärda öde, nämligen att de drivits ut från sitt moderland. Men, mina herrar, om den civiliserade världen idag skulle ge dem Palestina och dess egendomar, skulle flertalet av dem genast hitta förevändningar att inte bege sig dit. Varför? Därför att de är vampyrer, de kan inte existera uteslutande av sig själva, de måste leva bland de kristna och andra folk för att livnära sig av deras arbeten. Om de inte utesluts från Förenta Staterna genom konstitutionen, kommer de inom 100 år att strömma in i landet i så stort antal att de kommer att härska över oss och förstöra oss och därmed förändra värt styrelseskick för vilket vi amerikaner har gjutigt mycket blod och offrat liv, egendom och personlig frihet. 'De måste uteslutas genom konstitutionen, vår grundlag."

 

Utdrag ifrån Karl Marx uppsats 'Om Judefrågan' från 1844, publicerad bl a i Judisk Krönika september 1987 och i Clarte nr 4, 1987.

"Vad är judendomens världsliga grundlag? Det praktiska behovet, egennyttan. Vilken är judens världsliga kult? Schackrandet. Vilken är hans världsliga Gud? Pengarna. Nåväl. Frigörelsen från schackrandet och pengarna, alltså från den praktiska verkliga judendomen vore hela vår tids frigörelse."

"Pengarna är Israels nitälskande Gud, som inte tål några gudar jämte sig. Pengarna förnedrar alla människors gudar, och förvandlar dem till handelsvaror. Pengarna är det allmänna, för sig egen skull instiftade värdet på alla föremål. De har därför berövat hela världen, människornas värld såväl som naturen, deras egenvärde. Pengarna har blivit det mänskliga arbetets och hela den mänskliga tillvarons väsen, och de har gjort människan främmande för sig själv och andra. Men detta främmande väsen behärskar människan, och hon tillber det."

  

Winston Churchill sa i ett radiotal den 4 september 1921 med anspelning på den ryska revolutionen eller den ryska kuppen, statskuppen i Ryssland 1917:

"Denna ohyggliga katastrof har framkallats av ett jämförelsevis litet band yrkesrevolutionärer, till större delen judar, som tagit makten över den olyckliga ryska nationen, i all dess svaghet och okunnighet. Och med grym logik påtvingat den alla dessa kommunistiska doktriner, som vi höra så ogenerat utbasuneras här i landet. I Ryssland har de förverkligat dem. De har i sanning omsatt terrororden i handlingar. Och de har utan barmhärtighet dödat var och en som motsatt sig dem." 

 

Adolf Hitler, Mein Kampf

Del 1, kap 11

"Men handskmakare och linnevävare kan man inte fånga med frimureriets fina nät, utan här måste man gripa till grövre men därför inte mindre effektiva medel. Sålunda kommer till frimureriet ett andra vapen i judarnas tjänst: pressen. Med all sin ihärdighet och duglighet sätter han sig i besittning av denna. Med dess tillhjälp börjar han efter hand att omklamra och insnärja hela det offentliga livet, och att leda och påverka det, då han är i stånd att skapa och dirigera den makt, som man i våra dagar känner bättre än för ett par decennier sedan under beteckningen den "allmänna opinionen".

 

del 1, kap 10

"Hit räknas också den sorts latmaskar, som nog själva skulle kunna tänka, men som av ren tankelättja tacksamt tillgripa allt, som någon annan redan tänkt ut, i den naiva tron att denne redan ansträngt sig grundligt. Hos alla dessa människor, som tillsammans utgöra den stora massan, är pressens inflytande oerhört stort. De antingen kunna eller vilja inte själva undersöka vad man bjuder dem, så att hela deras inställning till alla dagens frågor nästan uteslutande kan tillskrivas yttre påverkan av andra. Detta kan vara en fördel, om deras upplysning kommer från allvarligt och sanningsälskande håll, men är av ondo, när det är uslingar och lögnare, som stå för densamma."

 

del 1, kap 8

"Jag började studera på nytt och förstod först nu innehållet i och avsikten med juden Karl Marx' livsverk. Hans "Kapital" begrep jag rätt först nu, ävensom socialdemokraternas strid mot den nationella hushållningen, vilken strid endast har till ändamål att jämna vägen för det verkligt internationella finans- och börskapitalets herravälde."

 

del 1, kap 11:

"I huru hög grad juden endast förmår att efterbilda eller rättare förstöra främmande kultur, framgår därav, att han mest anträffas inom den konstart, som synes vara minst inställd på egen uppfinningsförmåga, nämligen skådespelarkonsten. Men även här är han faktiskt blott "gycklaren" eller rättare sagt efteraparen; ty till och med härvidlag saknar han den avgörande förutsättningen för verklig storhet; till och med härvidlag är han inte den geniale skaparen utan en ytlig efterapare, vars alla tricks och knep inte förmå dölja den inre livlösheten i hans gestaltningsförmåga. Härvid hjälper den judiska pressen på det kärleksfullaste till genom att upphäva ett sådant hosiannaskri över även den mest medelmåttige stympare, så snart han bara är jude, att folk till sist verkligen tror sig se en konstnär framför sig, medan det i själva verket rör sig om en tarvlig komediant."

"Så länge juden inte blivit herre över de andra folken, måste han med eller mot sin vilja tala deras språk; men så snart de bli hans drängar, få de väl alla lära sig ett universalspråk (t. ex. esperanto!), så att judarna också genom detta medel så mycket lättare kunna behärska dem!

I huru hög grad detta folks existens är baserad på en fortlöpande lögn, framgår bäst och tydligast av de av judarna så oändligt hatade "Zions vises protokoll". De äro ett falsarium, ropar ständigt "Frankfurter Zeitung" stönande ut i världen; det bästa beviset för att de äro äkta. Vad många judar omedvetet skulle vilja göra, är här medvetet klarlagt. Men det är därpå, det kommer an. Det är fullkomligt likgiltigt, från vilka judeläppar dessa avslöjanden stamma; det viktigaste är, att de med nästan fasaväckande säkerhet blotta judafolkets väsen, och verksamhet och klarlägga det inre sammanhanget ävensom de yttersta slutmålen. Den bästa kritiken av dem utgör verkligheten. Den, som granskar de senaste hundra årens historiska utveckling ur de synpunkter, som framläggas i denna bok, skall genast förstå den judiska pressens inhojtande. Ty om denna bok väl en gång blivit ett folks gemensamma egendom, torde man kunna anse den judiska faran såsom redan förbi.."

"Ty medan zionismen försöker inbilla den övriga världen, att judens nationella självkänsla skulle vara tillfredsställd i och med upprättandet av en stat i Palestina, dra judarna ånyo de dumma gojim på det slugaste sätt vid näsan. De ha inte en tanke på att bygga upp en judisk stat i Palestina för att bosätta sig där; de önska endast att för sitt internationella världsbedrägeri ha en autonom organisationscentral, som är undandragen andra staters ingrepp: en tillflyktsort för överbevisade uslingar och en högskola för blivande skojare."

 

del 1, kap 12.

"Anhängarna av rörelsen, och i vidare bemärkelse hela befolkningen, måste om och om igen göras uppmärksamma på, att juden alltid ljuger i sina tidningar, och att till och med om någon gång en sanning skulle förekomma, den i så fall endast tjänar till att täcka en större förfalskning och således i sin tur är en medveten osanning. Juden är lögnens store mästare, och lögn och bedrägeri äro hans vapen i striden."

"Varje judiskt förtal och varje judisk lögn är ett hedrande ärr på våra kämpars kroppar.

Den, som blir mest förtalad, står oss närmast, och den, de ägna sitt dödligaste hat, är vår bäste vän.

Den, som på morgonen öppnar en judisk tidning utan att finna, att han själv blivit förtalad däri, har inte använt den föregående dagen på nyttigt sätt; ty om så varit fallet, skulle han ha förföljts, smädats, förtalats, förolämpats och smutskastats av juden."

 

del 2, kap 6

"Det som givit marxismen dess förvånansvärda makt över massorna, är ingalunda den judiska tankens formella, i skriftlig form givna verksamhet, utan i långt högre grad den oerhörda vågen av föredragspropaganda, som under årens lopp bemäktigat sig den stora massan."

 

del 2, kap 7

"Efter kriget bevittnade jag en marxistisk massdemonstration framför Kungl. Slottet och Lustgarten i Berlin. Ett hav av röda fanor, röda bindlar och röda blommor gav demonstrationen, som enligt beräkning kunde omfatta c:a hundratjugofemtusen deltagare, en mycket imponerande yttre aspekt. Jag kunde själv känna och förstå, hur lätt mannen av folket skulle gripas av den suggestiva trollkraften i ett så grandiost skådespel." 

 


 

 
Les livres d´Ahmed Rami
Ahmed Rami´s Books:
ENGLISH

Morocco and revolution
DEUTSCH

Ein Leben für Freiheit
FRENCH

Révoltes: pourquoi et comment
PORTUGUÊ

Marrocos e Revolução
 Ahmed Ramis böcker:

Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
Av Ahmed Rami.

ZIP

Behandlar bl.a. judendomens historiska rötter, sionisternas sammarbete med det nazistiska Tyskland och en granskning av den bibliska judendomen. Oumbärlig källa för alla som vill förstå den långvariga Palestina-konflikten.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israels
makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP

Om den judiska ockupationen i Sverige och dess makt över de svenska medierna och Sveriges ekonomi och de maffiametoder som används för att kontrollera det fria ordet.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Ett liv
för frihet
(Självbiografi)
Av Ahmed Rami

ZIP

Om Ahmed Ramis roll i kampen för demokratin i Marocko och i Sverige och mot kung Hassan i Marocko; och om hans liv från hans uppväxt i Marocko fram till hans flykt till Sverige. På vägen får vi ta del av hans funderingar om Islam och om hur ett rättvist samhälle bör byggas.
(
franska en français och tyska Deutsch)


Judisk
häxprocess
i Sverige

Ahmed Rami

ZIP

Boken om den av judarna iscensatta rättegången då Ahmed Rami dömdes till 6 månaders fängelse för "missaktning av den judiska maffian". Den innehåller bl. a. de samtliga 18 åtalspunkterna som fälldes.
(Finns även på
tyska Deutsch)


Israel
Falsk
Varudeklaration
Den Judiska myten
om rasen
Av Ahmed Rami
ZIP

Ahmed Ramis senaste omfattande bok. Avslöjar Judendomens verkliga ansikte, dess myter och propaganda.


AHMED
berber-
pojken

Barnbok

Av
Ahmed Rami
Ahmed
berberpojken

(Barnbok)

Av
Ahmed Rami
ZIP

Berättelsen om berberpojken Ahmed bygger på händelser som har ägt rum i verkligheten i Ahmed Ramis barndom i Maocko.Ahmed Ramis böcker är delvis översatta till
tyska , franska , engelska
och kan beställas (i bokforme) genome att direkt skriva till författaren:
Ahmed Rami
Box 316
10126 Stockholm
Tel. 0708121240
Andra böcker:


Förbjud Gamla Testamentet !
Av Ahmed Rami

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika lände till stöd för
Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina
och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 
No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

©
No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME