HOME


  

 

 Mein Kampf

ADOLF HITLER

 

ZÁVER

 

Dne 9. Listopadu 1923, ctyri roky po svém založení, byla Národne socialistická nemecká delnická strana rozpuštena a zakázána na celém ríšském území. Dnes v listopadu 1926 opet svobodne existuje na celém území ríše, silnejší a vnitrne stabilnejší než kdy jindy predtím.

Veškeré pronásledování hnutí a jeho jednotlivých vudcu, všechno rouhání a pomlouvání mu neprivodilo žádnou škodu. Správnost jeho myšlenek, cistota jeho snažení, schopnost obetování se jeho prívržencu mu vždy dopomohlo k tomu, aby vyšlo z každého útisku bez znatelnejší úhony.

Jestliže se v dnešním svete parlamentní korupce bude rozpomínat na nejhlubší smysl svého boje a považovat se za cisté ztelesnení rasových a lidských hodnot, a podle toho se také chovat, vyjde jednou na základe matematické zákonitosti z tohoto boje jako naprostý vítez. Stejne jako musí i Nemecko zákonite získat primerenou pozici na tomto svete, pokud bude organizováno a vedeno dle techto základních principu.

Stát, který práve v dobe rasového znevažováni venuje tolik péce o své nejlepší rasové elementy, se zákonite jednoho dne musí stát vládcem celého sveta. Na to by príslušníci našeho hnutí nemeli nikdy zapomínat, pakliže by je velikost obetí mela kdy svádet ke sklícenému srovnání s možným úspechem.

IndexHOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!
Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |