HOME


  

 

Mein Kampf, Selected Quotes

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

 

Mein Kampf

ADOLF HITLER

 


Del 1

 

8

"Jag började studera på nytt och förstod först nu innehållet i och avsikten med juden Karl Marx' livsverk. Hans "Kapital" begrep jag rätt först nu, ävensom socialdemokraternas strid mot den nationella hushållningen, vilken strid endast har till ändamål att jämna vägen för det verkligt internationella finans- och börskapitalets herravälde."

 

10

"Man utgick härvid från den mycket riktiga grundsatsen, att ju större en lögn är, desto lättare har den att bli trodd, då ett folks stora massa i djupet av sitt hjärta lättare blir fördärvad än medvetet och avsiktligt dålig, och således på grund av sin primitiva enfald lättare faller offer för en stor lögn än för en liten, då de säkerligen själva ofta ljuga i smått men likväl skulle dra sig för stora lögner. Det skulle aldrig falla dem in att vara till den grad osannfärdiga, därför tro de heller inte på möjligheten av att någon annan kan förvränga fakta på ett så oerhört fräckt och infamt sätt. Ja, till och med om man upplyser dem därom, skola de länge tvivla och vara villrådiga och i alla fall tro, att åtminstone någon sak ändå är sann. Därför stannar alltid något kvar även av den fräckaste lögn - ett faktum, som alla stora lögnkonstnärer och lögnföreningar endast alltför väl känna till och på det nedrigaste sätt utnyttja.

De, som bäst känt till de olika möjligheterna att använda osanning och förtal, ha i alla tider varit judarna. Hela deras tillvaro är ju uppbyggd på en enda stor lögn, nämligen den att det beträffande dem rör sig om ett religionssamfund."

 

"Hit räknas också den sorts latmaskar, som nog själva skulle kunna tänka, men som av ren tankelättja tacksamt tillgripa allt, som någon annan redan tänkt ut, i den naiva tron att denne redan ansträngt sig grundligt. Hos alla dessa människor, som tillsammans utgöra den stora massan, är pressens inflytande oerhört stort. De antingen kunna eller vilja inte själva undersöka vad man bjuder dem, så att hela deras inställning till alla dagens frågor nästan uteslutande kan tillskrivas yttre påverkan av andra. Detta kan vara en fördel, om deras upplysning kommer från allvarligt och sanningsälskande håll, men är av ondo, när det är uslingar och lögnare, som stå för densamma."

 

11

"Men handskmakare och linnevävare kan man inte fånga med frimureriets fina nät, utan här måste man gripa till grövre men därför inte mindre effektiva medel. Sålunda kommer till frimureriet ett andra vapen i judarnas tjänst: pressen. Med all sin ihärdighet och duglighet sätter han sig i besittning av denna. Med dess tillhjälp börjar han efter hand att omklamra och insnärja hela det offentliga livet, och att leda och påverka det, då han är i stånd att skapa och dirigera den makt, som man i våra dagar känner bättre än för ett par decennier sedan under beteckningen den "allmänna opinionen".

"I huru hög grad juden endast förmår att efterbilda eller rättare förstöra främmande kultur, framgår därav, att han mest anträffas inom den konstart, som synes vara minst inställd på egen uppfinningsförmåga, nämligen skådespelarkonsten. Men även här är han faktiskt blott "gycklaren" eller rättare sagt efteraparen; ty till och med härvidlag saknar han den avgörande förutsättningen för verklig storhet; till och med härvidlag är han inte den geniale skaparen utan en ytlig efterapare, vars alla tricks och knep inte förmå dölja den inre livlösheten i hans gestaltningsförmåga. Härvid hjälper den judiska pressen på det kärleksfullaste till genom att upphäva ett sådant hosiannaskri över även den mest medelmåttige stympare, så snart han bara är jude, att folk till sist verkligen tror sig se en konstnär framför sig, medan det i själva verket rör sig om en tarvlig komediant."

"Så länge juden inte blivit herre över de andra folken, måste han med eller mot sin vilja tala deras språk; men så snart de bli hans drängar, få de väl alla lära sig ett universalspråk (t. ex. esperanto!), så att judarna också genom detta medel så mycket lättare kunna behärska dem!

I huru hög grad detta folks existens är baserad på en fortlöpande lögn, framgår bäst och tydligast av de av judarna så oändligt hatade "Zions vises protokoll". De äro ett falsarium, ropar ständigt "Frankfurter Zeitung" stönande ut i världen; det bästa beviset för att de äro äkta. Vad många judar omedvetet skulle vilja göra, är här medvetet klarlagt. Men det är därpå, det kommer an. Det är fullkomligt likgiltigt, från vilka judeläppar dessa avslöjanden stamma; det viktigaste är, att de med nästan fasaväckande säkerhet blotta judafolkets väsen, och verksamhet och klarlägga det inre sammanhanget ävensom de yttersta slutmålen. Den bästa kritiken av dem utgör verkligheten. Den, som granskar de senaste hundra årens historiska utveckling ur de synpunkter, som framläggas i denna bok, skall genast förstå den judiska pressens inhojtande. Ty om denna bok väl en gång blivit ett folks gemensamma egendom, torde man kunna anse den judiska faran såsom redan förbi.."

"Ty medan zionismen försöker inbilla den övriga världen, att judens nationella självkänsla skulle vara tillfredsställd i och med upprättandet av en stat i Palestina, dra judarna ånyo de dumma gojim på det slugaste sätt vid näsan. De ha inte en tanke på att bygga upp en judisk stat i Palestina för att bosätta sig där; de önska endast att för sitt internationella världsbedrägeri ha en autonom organisationscentral, som är undandragen andra staters ingrepp: en tillflyktsort för överbevisade uslingar och en högskola för blivande skojare."

 

12

"Anhängarna av rörelsen, och i vidare bemärkelse hela befolkningen, måste om och om igen göras uppmärksamma på, att juden alltid ljuger i sina tidningar, och att till och med om någon gång en sanning skulle förekomma, den i så fall endast tjänar till att täcka en större förfalskning och således i sin tur är en medveten osanning. Juden är lögnens store mästare, och lögn och bedrägeri äro hans vapen i striden."

Varje judiskt förtal och varje judisk lögn är ett hedrande ärr på våra kämpars kroppar.

Den, som blir mest förtalad, står oss närmast, och den, de ägna sitt dödligaste hat, är vår bäste vän.

Den, som på morgonen öppnar en judisk tidning utan att finna, att han själv blivit förtalad däri, har inte använt den föregående dagen på nyttigt sätt; ty om så varit fallet, skulle han ha förföljts, smädats, förtalats, förolämpats och smutskastats av juden."
 

 

Del 2
 

6

"Det som givit marxismen dess förvånansvärda makt över massorna, är ingalunda den judiska tankens formella, i skriftlig form givna verksamhet, utan i långt högre grad den oerhörda vågen av föredragspropaganda, som under årens lopp bemäktigat sig den stora massan."

 
7

"Efter kriget bevittnade jag en marxistisk massdemonstration framför Kungl. Slottet och Lustgarten i Berlin. Ett hav av röda fanor, röda bindlar och röda blommor gav demonstrationen, som enligt beräkning kunde omfatta c:a hundratjugofemtusen deltagare, en mycket imponerande yttre aspekt. Jag kunde själv känna och förstå, hur lätt mannen av folket skulle gripas av den suggestiva trollkraften i ett så grandiost skådespel."

 

14

"Man bör dock aldrig glömma, att regenterna i det nuvarande Ryssland äro blodbestänkta, gemena förbrytare, att det är fråga om ett mänsklighetens avskum som, gynnat av omständigheterna, i en tragisk stund överrumplade en stor stat, i vild blodtörst förintade och utrotade miljoner av dess ledande intelligens och nu sedan snart tio år utöva historiens fruktansvärdaste skräckvälde. Man bör inte heller glömma, att dessa maktinnehavare tillhöra ett folk, som i en sällsam blandning förenar ohygglig bestialitet med en obegriplig förmåga att ljuga och som nu ännu mer än förr tror sig vara kallat att lägga hela världen under sitt blodiga förtryck. Man bör ej glömma att den internationelle juden, som i dag fullständigt behärskar Ryssland, inte betraktar Tyskland som en bundsförvant utan som en till samma öde som Ryssland förutbestämd stat. Och man sluter ej fördrag med någon, vars enda intresse är motpartens förintande. Framför allt gör man det inte med sådana, som ej hålla något fördrag heligt, eftersom de inte utgöra ärans och sanningens representanter i denna världen utan lögnens, bedrägeriets, stöldens, plundringens och rovgirighetens. En människa som tror sig kunna knyta fördragsmässiga förbindelser med parasiter, liknar ett träd, som försöker till egen fördel sluta avtal med en mistel."

"Den ryska bolsjevismen få vi betrakta som nittonhundratalets judiska försök att erövra världsherraväldet. Under andra tidsperioder har juden försökt uppnå samma mål genom andra men mycket besläktade metoder. Hans strävan ligger grundad i hans eget väsen."

 

 

   Index

 HOME


MEIN KAMPF, ADOLF HITLER

Svenska
English
English
Deutsch
German
French
French

THE POLITICAL TESTAMENT OF ADOLF HITLER
French
French
English
English
Deutsch
German
Italian
Italian
Spanish
Spanish.
Norsk
Norsk

The Jewish plans!
The Jewish Plots!

Must Germany Perish?
A Jewish plan for the extinction of the German nation
and the total eradication from the earth, of all her people!
Judaism =Racism, Domination, Dccupation
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish |

The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska | Portug | Russian | Spanish | Italian | Danish |