Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Släkten Leopold

 

Jakob Israel von Berlin hade i 18 år varit judisk rabbin i Prag, då han där övergått till romerskkatolska kyrkan och 1674 blivit döpt, varvid kejsaren själv varit dopvittne. Till följd av en eldsvåda och andra omständigheter hade han förlorat sina hus i Prag, så att han måst begiva sig från Berlin till Hamburg, där han 1693 övergick till den »evangeliska läran». I därvarande Mikaels församling återfinner man honom under namnet Karl

(49)

Johan Leopold. Han råkade sedermera med sin hustru och sina barn i stor fattigdom och begav sig då till Sverige. Redan före 1696 finnes han antecknad i Stockholms tyska församling. Han anhöll hos svenska regeringen om hjälp, »damit ich als ein nunmehro verfolgter und verlassener armer frembdling und beständiger glaubens mitgenosse mit den meinigen möge conserviret werden».

Karl XI hade lovat honom en tjänst, och hos Karl XII påminde han därom samt sade, att han såsom varande hemma i det hebreiska språket och i den mosaiska lärans många dunkla punkter, kunde vara till nytta för de studerande. Han blev slutligen professor i Dorpat, där vi återfinna honom i domstolshandlingarna. Han dog i Stockholm 1708 och hade förutom tre söner, samtliga lydande namnet Karl födda 1698, 1700, 1701, och döttrar, gifta Hervich, Dölin, Pohl och Schlosshauer. Dessas ättlingar äro alltså judemestiser.

En viss Karl Leopold finnes i Skåne-Vångas kyrkbok 1722 antecknad såsom f. d. »juris utriusque practicus et notarlus publicus caecarls». Med Eva Leouin hade han sonen Sigfrid, som uppges född i staden Sprengenberg i Sachsen, där en så benämnd stad dock ej finnes. Han förmodas vara från byn Springenberg i Böhmen, från vilket land ju även den f. d. judiske rabbinen Karl Leopold utvandrat.

Sigfrid Leopold inflyttade 1664 till Skåne, där han livnärde sig som kvacksalvare och dog i Vånga

(50)

1722. Med Helena Broomé (vilken släkt falskeligen utgivit sig vara en gren av det kungliga huset Anjou-Plantagenet) hade han 8 barn. Karl Adam Leopold blev 1708 såsom deltagare i kravaller utvisad från Lund. I protokollet härom hette det: »Liksom läkarna pläga avskära de lemmar som äro angripna av obotlig sjukdom, för att de ej må förstöra den övriga kroppen, så bör man, på det att de i Leopolds själ härjande lasterna ej måtte överflyttas på andra, skilja Leopold från det akademiska samfundet». Han begav sig till Tyskland, där han blev kvacksalvare. Brodern Tomas Kristian Leopold var en tid student i Lund men hemföll åt religiöst svärmeri och började »att imitera apostlarnas födkrok med fiskande vid Karlshamn och kontinuerade därmed 12 år». Åren 1729-71 tillbringade han i fängelse, där han även dog.

Brodern Ove Leopold utövade liksom fadern kvacksalvareyrket i Skåne tills han 1720 »gruveligen mördades av sin egen dräng efter doktorns egen hustrus råd och tillskyndan». Doktorinnan, som var syster till majoren Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona n:r 1829, skänkte sin man 4 söner, av vilka den yngste föddes i Kristianstads fängelse. Om deras ättlingar kan, på grund av förstörda kyrkböcker, intet upplysas. Enligt en familjetradition skall dock den i Finland levande ofrälse släkten Leopold härstamma från någon av de här nämnda. Den finska släktens stamfader, fältskären Johan Vilhelm Leopold uppges nämligen ha

(51)

varit brorson till Daniel Leopold. Denne som på 1730-talet blivit tullförvaltare i Västervik, avslöjades 1735 såsom förskingrare av 1,500 daler silvermynt av tulluppbörden och 4,000 daler silvermynt ur tullkammarkassan. Han rymde då till Danzig men återkom sedan på lejd och dog i Västervik 1737. Med ett tyskbördigt fruntimmer Schönbeck från Sölvesborg hade den långfingrade tullförvaltaren 7 barn.

En dotter blev hustru åt löjtnanterna Söderdahl och Rongo. Karl-Adam Leopold fick 1752 av handelskollegum rätt att »idka och försälja åtskillig slags tryckningar å lärfter och skoblad i Stockholm». Han dog 1780 i Norrköping såsom packhusinpektor. Med sin första hustru Hobel hade han 4 barn. Döttrarna blevo gifta Lindahl och Strömberger och sonen Karl-Gustaf Leopold erhöll 1809 svenskt adelskap samt introducerades å svenska riddarhuset under n:r 2207. Den namnkunnige poeten avled 1829 utan att efterlämna barn med sin danska hustru Sara Petronella Peterdatter Fehman.

Slutligen kunde här tilläggas, att den finska släkten Leopold gift in sina döttrar i följande familjer: Appelberg, Bellander, Bolsman, Bröijer, adlad Rosenbröijer n:r 187, Engelke, Fabritius, von Fieandt n:r 128, Gardiemeister, Holmén, Kullman, Nauelér, adlad Furuhjelm n:r 46, Nordin, Roman, Selln, Sirén, Ståhl m. fl., vilkas ättlingar således äro uppblandade med det Leopoldska blodet.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME