Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Henriques-ättlingar

 

Adliga ätterna Löwenadler, Stålhmmar, Tornérhielm, Wrangel, Åkerhjelm m. fl.

 

Redan under 1600-talet hade juden Nasche slagit sig ned i Nakskov i Danmark, där hans efterkommande äro synnerligen talrika. En hans son Pinkes ben-Moses Henriques (= Henriksson) kom 1784 som krämardräng till Marstrands frihamn. I synagogan tjänstgjorde han som »mohel» eller omskärare, sedemera även i Göteborg ända till sin död 1807. Enligt hävdvunnet mosaiskt bruk skall »mohel» efter omskärningen suga i sig blodet - en detalj som man kan läsa om i Oláns bok »Judarna på svensk mark». Genom sina åtta barn blev Pinkes Henriques stamfader för ett tusental ättlingar i Skandinavien. Somliga av dessa ha velat troliggöra, att judesläkten Henriques skulle vara »en gren av det portugisiska furstehuset med samma namn».

(86)

Moses ben-Ruben Henriques inflyttade 1787 till Marstrand och en dennes sonson blev rabbin i Göteborg.

Handelsbetjänten Aron Henriques och Johanna Levins dotter Birgitta Charlotta Henriques giftes 1848 med notarien Nyström, sedemera riksbanksdirektör i Göteborg, av en ofrälse betjäntsläkt, vars förste kände stamfader Tomas Olsson Nyström dog som tullvaktinästare i Malmö 1758.

Av judinnan Henriques två döttrar giftes Hulda Nyström med friherre Åkerhjem n:r 232, sedermera statsråd och president i kammarrätten. Denna södermanländska allmogesläkt, som efter Skäggesta i Åkers socken kallade sig först Agriconnius (= Åkerskägg) och sedan Åkerhjelm, fick adelspatent 1679 och barontitel 1751. Halvjudinnan Nyström blev moder till fem friherrliga judeättlingar, bl. a. översten Samuel Åkerhjelm, chef för krigshögskolan, och Ebba, som blev gift med och skild från kaptenen G. Tonérhielm n:r 1655. Denna västmanländska allmogesläkt kallade sig först Ihrestadius efter Irsta socken och därefter Salmon(ius) efter Sala samt slutligen Tornérhielm efter släkten Törne.. Adelskapet är av 1719.

Juden Mayer Ruben Henriques och judinnan Jenny Seligmanns dotter Agnes Götilda H. giftes 1882 med adllge göteborgshandlanden Stålhammar n:r 496. Denna småländska torparesläkt från Svenarums socken hette först Hammar. Adelskapet

(87)

är från 1650 för Per Jönsson Hammar, vilken från fåraherde och trossdräng tjänat sig upp till officer.

Det kan tilläggas att Marie Isabele » von» Henriques från Kärnten förskaffat sig en svensk grevinnetitel genom att äkta den ett par gånger frånskilde, trettio år äldre österrikiske majoren greve Wrangel n:r 99. Denna från Svensk-Estland komna släkt räknar sina anor från en musketör eller bösseskytt, som tjänade sig upp till officer vid Nylands regemente och såsom överstelöjtnant erhöll svenskt adelspatent 1723. Han kom senare i fängelse 1743, men benådades med lönens förlust. En hans son tjänade sig upp från artillerikonstapel till generalfälttygsmästare och blev såsom sådan baroniserad 1771 samt som riksråd comitiserad 1778.

Slutligen må noteras att judinnan Gertrud Henriques från Hamburg giftes 1902 med handlanden Otto Mauritz Löwenadler och skänkte honom tre halvjudiska barn, av vilka en dotter skilts från en Conthino i Hamburg och omgifts med en Treen i England. Sagde Löwenadler var den sjuttonde i ordningen av svenske riksbankskassören Löwenadrers barn med Isabella Felt. Hans släkt härstammade från småländske drängen Lars Kjellman, som i slutet av 1600-taIet blev skattefogde i Östra härad. Dennes sonson Johan Karl Kjellman blev österrikisk ryttmästare och fick såsom sådan tyskt adelskap 1781; han tog namnet »Löwenadler».

Släkten återfinnes i de privata kalendrarna över i Sverige levande ointroducerad adel.

Judiska namnet Henriques representeras sålunda i riddarhuset av grevliga ätten Wrangel, friherrliga ätten Åkerhjelm och adliga ätterna Stålhammar och Tornérhielm samt av den ointroducerade ätten Löwenadler.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME