Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Mikael benBaruch Bendix
"von Bleicherodes" ättlingar

 

Ätterna Bolje, v. Dardel, Ehrenborg, Gadd, Hagströmer, v Holst, Klingenstierna, v. Kraemer, Lybeck, Murray, Nisser, Palmstierna, v. Plauen, Reutercrona, Rentersklöld, Sergel, Seynes, Sinclair, Uggla, af Ugglas, Åkerman m. fl.

 

Tyske Juden Baruch Bendix von Bleicherode var fader till Wilhelm och Michael ben-Baruch Benedicks, som på 1790-talet invandrade till Sverige som handelsbetjänter. Om den förste är ej mycket att säga, men en av hans döttrar med judinnan Josefina Seligmann blev hustru åt landshövdingen och presidenten Åkerman n:r 2320, som 1843 adlades och introducerades å svenska riddarhuset. Å:s förfäder hade i tre generationer varit enkla tjänsteinnehavare. Den nyadlade slutade själv sin ättegren.

Mikael ben-Baruch Bendix, som ändrade namnet till Benedicks, hade i Tyskland handlat med vit-varor, innan han blev gift med »Fanny» alias »Fredrika» allas Vögelche Abrahamstochter Isak »von Brietzen» i Schwerin. Hennes farbror var stensnidaren och nipperhandlaren Aron ben-Isak »von Brietzen», vilken grundat Stockholms mosaiska församling. Sagde Aron ben-Isak upptog sin brorsdotters man till kompanjon i nipperhandeln,

(92)

fast denne då ej kunde »skilja en briljant från en rosensten». Bendix-Benedicks lyckades ställa sig in hos den tyskbördige hertig Carl (v. Oldenburg) och fick leverera alla nipper till hovet och närstående kretsar, så att »icke för en pfennig köptes från icke-Judar». Samtidigt tjänade han grova pengar som procentare. Även hos Bernadotte kom han i stor gunst. Av stort kulturhistoriskt värde är den antisemitiska litteratur som uppstod omkr. 1815 i samband med de processer, som inletts mot de judiska »bankirerna», vilka i flera fall överbevisats om brottsliga handlingar. Sålunda hade 1812 i deras Juvelerar-verkstad okrönta vikter beslagtagits och omfattande underslev med falska guldarbeten uppdagats. Bland delägarna i firman var även Aron Isaks judiske svärson Isak ben-Jechiel Michaelson »von Dernburg». Firman blev också beryktad genom den s. k. »skeppshandeln», som kom till stånd på dess initiativ och som åsamkade staten stora förluster. Tack vare sina grova förtjänster kunde Benedicks lägga sig till med Gysinge järnbruk, som till 1903 kvarstannnde i släktens ägo.

Med dottern till en ofrälse hamburgerjude »von» Halle hade Benedicks flera barn. Två döttrar blevo hustrur åt hovmarskalken von Holst n:r 2253 av den 1817 adlade ätten, vars stamfader Hans Pedersson Holst dog som spannmålsmätare i Köpenhamn 1715. Systrarna Benedicks skänkte 4 halvjudiska medlemmar åt ätten n:r 2253, vars alla

(93)

nu levande medlemmar ha judiskt blodinslag. Ende sonen blev svensk kammarherre och är känd såsom djurmålare. Såsom hans förnämsta verk angives »Lurad räv» och »Råtthund på lur». Han blev fader åt fjärdedelsjudarna Hans von Holst, ättens nuvarande huvudman, f. d. regementsläkare, och dennes syskon, Gustav v. H., lasarettsläkare i Eskilstuna, Hübner v. H, kapten vid Svea livgarde, och den frånskilda fru Beth von Holst, som har tre barn med f. d. kaptenen Reutercrona n:r 1760, av en 1720 adlad skånsk prästsläkt från Hobro i Holstein, efter vilken ort den kallat sig Håbro. Av judernestiserna Reutercrona är Axel hotellanställd och Hjalmar biträde i Nordisk resebyrå.

Av de 3 halvjudiska fröknarna von Holst blev den äldsta hustru åt hovmarskalken friherre von Kraemer n:r 389, av en ursprungligen tysk krämaresläkt, som 1837 baroniserats i Sverige. Kraemer, som ägde den Rosenhaneska gården Stenhammar, testamenterade densamma till hertigen av Södermanland.

Den mellersta fröken von Holst blev hustru åt greve Sinelair n:r 95 i Lambohov, Slaka, vilken härstammade från en gemen skotsk musketör i svensk tjänst och vars samband med den skotska jarlätten S:t Clair är obestyrkt.

Den yngsta fröken von Holst blev hustru åt envoyén och överceremonimästaren friherre Palmstierna n:r 220. Dennes ätt, som falskeligen identifierats med »den medeltida norska adelsätten

(94)

Kule», härstammär i verkligheten från än till börden obskyr Per Persson Kula i Södermanland. Dennes son Måns Persson »Nycopensis» gifte sig till Stigtomta pastorssyssla, och efter den i sagda socken belägna prästgården Skillra kallade sig hans ättlingar Schiller(us), vilket namn senare utbyttes mot Palmstierna. Barontiteln är från 1747.

I det Palmstiernska judeäktenskapet föddes 3 barn. Sonen Erik, känd som marxistisk politiker och diplomat, började sin bana som sjöoffleer men lyckades som socialdemokrat bli utrikesminister och slutligen svensk envoyé i London. Excellensens äldste son, som är underläkare i Eskilstuna, har varit gift med en judinna Herzog, som skänkt honom två barn. Hans bror Karl Fredrik är marinarkivarie, och systern är gift med en ofrälse fransk handelsagent Seynes. Av »excellensens» systrar har den äldre varit gift med en hovrättsnotarie Ingelman och den yngre är änka efter marinkaptenen Karl Asker av en ofrälse klockaresläkt från Ångermanland, vilken efter Äskja by kallat sig Asker. Genom detta äktenskap har släkten förökats med en judeättling Gunnar Asker, född 1913.

Av juden Michael Bendix-Beuedicks söner var Bernhard fader till 3 döttrar, av vilka Henriette Benedicks blev hustru åt huvudmannen för ätten Reuterskiöld n:r 1636.*) Denna ursprungligen tys-

*Till undvikande av misstag påpekas, att den kände professorn i statsrätt C.-A. Reuterskiöld tillhör en annan gren av ätten Reuterskiöld, vilken icke har judiska anor.

(95)

ka hantverkarsläkt Leffler (= skedmakare) räknar som sin först kände stamfader en skutskeppare Hans Jönsson Leffler, vars son, bagaregesällen, slutligen hovkonditorn Sven Hansson Leffler, dog 1721. Med en klockaredotter Molin »Myliander» hade han sonen Daniel Svensson Leffler, vilken ändrade namnet till Lagersparre; denne blev såsom kommissarie vid galärerna adlad 1719. Såsom förskingrare av statskassan dömdes han från ära, adelskap, namn och tjänst samt till livstids fängelse i Marstrands fästning. Hans barn ändrade än en gång namn och kallade sig Reuterskiöld. Judinnan Benedicks skänkte sin man 7 barn. Äldste sonen Karl Reuterskiöld blev major i Upplands artilleriregemente och direktör i Stockholms stads brandstodsbolag. Hans 3 söner äro reservofficerare och inneha civila tjänster. Lennart är kammarherre och äger Norrgarn i Uppland. Andre brodern Bernhard var marinkapten och disponent för Kungsgården Mariebergs A.-B. Med en fröken Francke hade han 6 barn, av vilka dottern Olga är hustru åt kaptenen Lindman vid Svea artilleri och Mary är hustru åt försäkringsmannen Gösta G:son Dillner, av en soldatsläkt från Dillne i Ovikens s:n, samt Agnes är hustru åt ingenlören Georg Ehrenborg n:r 1109, med vilken hon har två söner. Släkten Ehrenborg, som adlades 1687, härstammar från Jylland. Vidare är Ingegärd Reuterskiöld hustru åt Kurt E:son Tegnér av den bekanta småländska allmogeätten från Tegneby.

(96)

Henriette Reuterskiöld giftes med tjänstgörande kabinettskammarherren, hovrättsrådet friherre af Ugglas n:r 311 och har med honom 5 judeättlingar. Äldste sonen frih. Gustaf af Ugglas är ryttmästare vid Skånska dragonregementet, den andre friherre Peder af Ugglas kapten vid flottan och den tredje, Karl af Ugglas är intendent i Visby. Av de två systrarna är den ena gift med ingeniörkaptenen Jockum Kruse och den andra med kanslisekreteraren Kurt Nordvall. Ätten af Ugglas, som härstammar från en bergsarbetare Samuel Danielsson Uggla i Falun, fick adelskap 1712 och barontitel 1796.

Halvjudinnan Ida Reuterskiöld är hustru åt Fritz Serget n:r 2213, kapten vid Södermanlands infanteri och styresman för Södermanlands landstings inrättningar, samt har med honom tre söner, Karl, Johan och Lennart Sergel. Den ursprungligen tyska hantverkaresläkten Sergell räknar sina anor från en broderaregesäll, som dog i Stockholm 1773, och var far till den namnkunnige bildhuggaren Toblas Sergel. Vid avtäckandet av Gustaf III statyn erhöll denne adelskap 1808. Han dog ogift men efterlämnade en oäkta son, från vilken den nu levande släkten härstammar.

Ida Benedicks blev hustru åt generalen Hemming Gadd, med vilken hon hade fyra barn. Av dessa har den halvjudiske översten Sture H. Gadd varit chef för generalstabens utrikes spionageavdelning och militärattaché i Paris, varjämte han

(97)

varit i Genéve såsom biträdande ledamot av Folkförbundets ständiga milltärkommisslon. Han har dessutom varit adjutant hos konungen. Denna ofrälse släkt räknar sina anor från klockaren Lukas Gadd i N. Åkarp i Skåne, död 1757. Påstådd samhörighet med adlade ätten Gadde n:r 1436 är gripen ur luften, liksom en antydd härstamning från den under Sturetiden levande östgötabiskopen Hemming Gad.

Vidare ha vi två av Bernhard Benedicks döttrar, som blevo hustrur åt generalstabsmajoren Albert Uggla n:r 100, med vilken de hade sammanlagt 8 barn. Den ursprungligen östgötiska bonde och rusthållarätten Uggla härstammar från Bosgården i Söderköping, där den tidigast kända stamfadern på 1500-talet uppträder. Av de 8 halvjudiska Ugglorna blev Erik Albertsson Uggla ryttmästare vid Lifregementets dragoner och ägde del i östgötagodset Ekenäs. Han har fyra barn, av vilka en dotter är hustru åt kaptenen Erik Klingenstjerna n:r 780, av en från Hidinge i Närke härkommen klockarsläkt, som efter Kräklinge tagit namnet Klingius och Klingenstjerna. Adelskapet är från 1666. Släkten K. har genom det här berörda giftet tillförts 4 judemestiser. Hans broder Karl Albertsson Uggla är ingeniör samt äger Jäxbo i Västmanland. Axel Albertsson Uggla är handelsagent i Arensburg. Av systrarna är Märta Uggla änka efter Tore Lybeck, kapten vid 2. livregementet och ägare av ÅsvIk i Småland. Ofrälse

(98)

knektsläkten Lybeck har falskeligen utgivit sig vara av tysk adel och heta »Gänslandt von Lübeck». Den tidigast kände anfadern var ingalunda en Karl XII:s livdrabant, utan en gemen knekt i Åmål, död 1723.

Emma Albertsdotter Uggla är hustru åt f. d. statsrådet och landshövdingen Murray, med vilken hon har en son. Den ofrälse släkten Murray, som orättmätigt låtit intaga sig i Tersmedens 1886 utgivna kalender över i Sverige levande ointroducerad adel, räknar sina anor från en preussisk lantbrukare, vars son blev tysk pastor i Stockholm, där han dog 1771. Att släkten lagt sig till med den skotska ätten Murrays vapen, bevisar givetvis intet samband med denna, så mycket mindre som envar ofrälse person kan lagligen använda vilket vapen honom lyster.

Elsa Uggla är skild från Tage Boye, sekreterare och ombudsman hos Stockholms stads industriverkstyrelse och hamnstyrelse. Han tillhör ingalunda, såsom påståtts, den adliga ätten n:r 16.

Michael ben-Baruch Bendix-Benedicks' yngreson Edvard Otto hade bland andra barn tre döttrar, av vilka Sofia blev hustru åt med. professorn Vising av en ofrälse släkt, som leder sina anor från en handelsbetjänt eller bokhållare i Stockholm omkring 1700. Av deras 4 halvjudiska döttrar är den äldsta gift med huvudmannen för ätten Hagströmer n:r 2230, landshövdingen Sven Johansson H. 1. Karlskrona, vilken hon begåvat med 3 söner. Ätten,

(99)

som räknar sina anor från en fältskär och barberare Hagström, död 1733, fick adelskap 1812 i primogenitur.

Andra dottern Vising giftes med godsägaren Nisser i Broby, Bettna, av en ofrälse livländsk släkt, vars förste kände stamfader dog 1761 såsom barberare och fältskär i örebro. Genom det Visingska äktenskapet har nu släkten Nisser fyra judiskt betonade medlemmar. Av dessa är Maj Nisser hustru åt f. d. greven Heinrich v. Weida-Reuss-Plauen i Wiesenburg i Mark-Brandenburg.

Visings tredje dotter blev hustru åt amerikanske militärattachén kapt. Colvin, och den fjärde åt marinlöjtnanten R. 0. Wallenberg, som hon skänkte en son. Denna ursprungligen östgötiska bondesläkt, som tagit namnen Wall(en)berg och Vallberger efter Vallbyn i Skärkinds socken, är ofrälse och äger intet samband med adlade judeätten Wallenberg von Pachaly, varav en medlem är svensk konsul i Breslau. - Fru Vising-Wallenberg är omgift med huvudmannen för ätten Dardel n:r 2217 Fredrik Fritzsson Dardel, byråchef i medicinnlstyrelsen, samt har med honom två barn med judiskt inslag.

Släkten Dardel härstammar från en till börden okänd borgare i Neuchatel, vars sonson, Georges Alexander Dardel genom gifte med en svenska kom till Sverige, där han 1810 förvärvade adelskap i primogenitur. Blott släktens huvudman är adlig.

(100)

E. O. Benedicks andra dotter Karolina blev som artist gift med en ofrälse målare Bruce från Canada, vilken Icke tillhör den liknämnda skotska adelsätten. Hennes yngre syster Ottonie Benedicks giftes med botanikprofessorn Rosenberg vid Stockholms högskola, där hennes halvbror Carl Benedicks är fysikprofessor.

Om vi nu göra en resumé, finna vi att den tyske kramjuden Baruch Bendix' blod i riddarhuset representeras av ätterna von Dardel, Ehrenborg, Hagströmer, von Holst, von Kraemer, Palmstierna, Reutercrona, Reuterskiöld, Sergel, Sinclar, Uggla, af Ugglas, Åkerman etc.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME