Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

 

Ätterna Bagge, Lagerberg och Silfverhielm.

 

Från Portugal uppges härstamma kramjuden Eliha (utan släktnamn) i Röbel, Mecklenburg vars son Jakob Salomo ben-Eliha dog såsom krämare i Röbel 1835. Tre av dennes söner invandrade till Sverige, där de antogo familjenamnet Heyman efter en redan tidigare inflyttad släkting. Namnet Heyman uppges vara en variation av det hebreiska Chajim = Kain (enligt Semi-Gotha 1913, sid. 650).

Den äldste av sönerna, Salomo ben-Jakob Heyman dog som krämare i Göteborg 1847 och hade med judinnan Heyman bl. a. sonen Teodor, som blev krämare och slutligen ägde Rosenbergs fabriker i Mölndal. Med judinnan Davidson hade han bl. a. tre döttrar. Den yngsta, som är artist, blev hustru åt f. d. kammarskrivaren vid K. flottan, sm. kammarherren och museiintendenten Sven Karl Ottosson Lagerberg nr 1112 av en från Västergötland härstammande släkt, som efter Herrtorpet först kallat sig Herrlund och erhållit adelskap 1687. Av judinnan Heymans två barn är Joen Karlsson Lagerberg svenskt sändebud i Warszawa samt innehavare av 15 ordnar, bl. a. negerrlket Benins Svarta stjärna vid sidan av svenska Nordstjärnan! Systern Margareta Karlsdotter Lagerberg är gift med disponenten Elligers i Oslo

(111)

Teodor Heymans äldsta dotter blev hustru åt majoren Georg Bagge i Vaxholms grenadjärregemente och har med honom en son, Nils G:son B., som är skånsk ryttmästare och notarie i kammarrätten, samt en dotter, gift med kommendörkaptenen Måhlén, dansk Dannebrogriddare. Släkten Bagge är icke adlig, utan härstammar från timmermannen Per Olsson Bagge i Karlegården under Grävsnäs i Västergötland.*)

Teodor Heymans andra dotter giftes med översten Fredrik Björkman.

Elias andre sonson Heyman Jakob Heyman dog som krämare i Göteborg 1869. Med judinnan Schlesinger hade han sönerna Elias, Sally, Daniel och Aron.

Elias Heyman blev medicine professor vid Karolinska institutet och har fått en hederplats i The Jewish Eneyelopedla såsom en av upphovsmännen till »Göteborgs-systemet». Han var gift med judinnorna Magnus och Bendix. En hans son blev byråchef i lantbruksstyrelsen, och en hans dotter giftes med medicinalrådet Peder Turesson Björck. En annan son blev handlande i Göteborg och av hans barn blev Bengt ben-Elias Heyman direktör i Svenska arbetsgivareföreningen. Harald benElias H. är universitetsbibliotekarle i Uppsala och gift med adliga halvjudinnan Stina v. Unge, me-

*Han är stamfader åt högerledaren prof. G. H:son Bagge.

(112)

dan Hilda Heyman blev hustru åt advokaten Allan Almkvist i Stockholm. - -

Salomo (Sally) Heyman var handlande i Göteborg och delägare i firman Hasselblad & C:o. En hans son blev lantbrukare och är far till den numera avlidne Hugo Heyman, ledamot av socialstyrelsen, och Olof H, amanuens i Statskontoret. Henrik ben-Sally Heyman, handlande i Stockholm, hade med judinnan Josephson bl. a. sonen Sven, som är protokollssekreterare i Justitierevisionen.

Fredrik ben-Sally Heyman, handlande i Götborg, hade med judinnan Friedeberg flera barn, varav en dotter är gift med jur. kand. Erik Wahlberg.

Av Salomo Heymans döttrar blev Klara hustru åt advokaten Almstrand i Göteborg, ledamot av processkommissionen, och Agnes åt ingenjören Kullberg i Skebokvarn, argentinsk vicekonsul, vars först kände stamfader Adam Laur. K. var djurvaktare på Holaveden och dog 1747.

Daniel Heyman blev disponent för Annebergs tändsticksfabrlk. Av hans många barn blev Gustav provinsialläkare i Halmstad. Valdemar blev handlande i Stockholm; Torsten kom som sjöman till Amerika, och Alfred Gabriel, som efter modern tog namnet »Hagelfeldt», blev ingenjör och trafikchef samt efterlämnade bl. a. dottern Helena, gift med en ingenjör Marknäs.

Av Daniel Heymans döttrar blev Karin hustru åt den franske krämaren Gaston du Bois, och Berta åt med. dr Richard Zander i Paris, vars

 (113)

halvjudiske son fått de vältaliga namnen Eli Hillel. Ofrälse släkten Zander tror sig härstamma från en holländsk stenhuggare Tsander, som arbetade vid Vadstena borgbygge på 1500-talet. De följande generationerna voro murare, kopparslagare o. d. Judegemålen är son till med. dr h. e. Gustaf Zander, grundare av medlcomekaniska gymnastikinstitutet i Stockholm. -

Aron Heyman blev industriidkare i Vårgårda och hade med judinnan Davidson sex barn. Knut ben-Aron H. var senator m. m. samt fader åt fyra barn, bl. a. en dotter, gift med ingenjören Lund i Teheran, och en annan gift med. kaptenen Hjort vid Göta artilleri. Av hans systrar är Gertrud Rebecka gift med överstelöjtnanten Frydén, och Emma med en arrendator Stenbeck, vars halvjudiske son Nils Stenbeck är överstelöjtnant. Systern Gerda Davida Heyman är gift med sin svåger Axel Stenbeck, f. d. direktör för Hällekils A.-B., och av deras fem halvjudiska barn är en son municipalläkare i Kramfors och bataljonsläkare. Ofrälse allmogesläkten Stenbeck har tagit sitt namn efter Steninge socken i Halland.

Karl ben-Aron Heyman, revisor hos Sveriges allm. lantbrukssällskap, har tre döttrar, av vilka Chrissie är gift med Axel Zethraeus, avdelningschef hos FörsäkrIngs A.-B. Atlas i Stockholm. Judemakens farfars faders, kopparslagaresonen och kryddkrämaren Zethraeus hustru hette »v. Aken», som av Olán uppges vara av judisk släkt »från

(114)

Aaeben». Ofrälse allmogesläkten Zethraeus har tagit sitt namn efter Sätra by i Sköllersta socken i Närke.

Av Elihas sonsöner blev slutligen Elias (»Edvard») Heyman handlande i Göteborg. Av hans barn med judinnan Nathan blev Alfred handlande i Göteborg och är fader till fil. d:r Harald Heyman, officier d'Académle i Paris (d. v. s. dekorerad med instruktionsministerlets »akademlska palmer», en utmärkelse som även tilldelats flera cirkus-clowner och som alls intet har att göra med l'Aeadémie Francaise). Systern Gladys är gift med komponisten Gösta Nystroem från Dalarna.

Oskar Salomo ben-Elias Heyman, »godsägare», efterlämnade tre döttrar: Elsa, gift med regementsläkaren Cedergren; Karin, gift med överstelöjtnanten Schoug vid Gotlands infanteriregemente, och Signe, gift med landssekreteraren Wennergren i Vänersborg.

Charles Nathan ben-Elias Heyman, handlande i Göteborg, hade med judinnan Hellbut fem barn, av vilka Hugo är direktör i Götaverken i Göteborg; Rolf är direktör i Stockholm, James är docent i gynekologi vid Karolinska institutet; Frank är bildhuggare, och Maya är gift med judiske professorn Arnold Josefson.

Kramjuden Eliha i Röbel representeras sålunda i svenska riddarhuset av ätten Lagerberg och genom en kvinnlig ättling av ätten Silfverhjelm.

 (115)

Berta Johanna Heyman hade nämligen med judiske »godsägaren» Edvard Moritz i Lerjeholm, Angereds socken, Älvsborgs län, en dotter, som giftes med kaptenen Silfverihjelm n:r 83 vid Västgöta regemente. Ätten, som trotts vara av tyskt ursprung, räknar sina anor från Matts Henriksson, skrivare, och dennes son Henrik Mattsson, vilken 1575 fick ett sköldbrev; den sistnämndes son introducerades 1625 i svenska riddarhuset och tog namnet »Sölfwerhielm».

Av judinnan Moritz' barn år Erik Silfverhjelm kammarskrivare vid tullverket i Stockholm; Nils Silfverhjelm är kapten vid Bohusläns regemente, och systern Berta är gift med f. kaptenen Ström i Norrlands artilleriregemente, nu bankdirektör i Handelsbanken.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME