Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Pineus ättlingar

 

Ätterna Bratt, Haij, Mesterton m. fl.

 

Bland de judiska hantverkarna i Göteborg hade kattuntryckaren J. Pineus särskilt lyckats på 1830-talet komma sig upp.

Josefina Pineus giftes 1851 med göteborgshand-

(127)

landen Gustav Kristiansson (Bånge-)Bratt av en ofrälse krämaresläkt som falskeligen utger sig vara en gren av adlade ätten Bratt n:r 49, vars förste urkundligen kände stamfader bonden Nils Jönsson i Höglunda såsom rusttjänare intogs i riddarhuset 1625. Den vid introduktionen företedda stamtavlan är bevisligen en fantasiskapelse.

Den falska adelssläkten Bånge-Bratt har i Örnbergs Släktkalender 1886 under rubriken »Adliga släkter» och i Tersmedens »Kalender över ointroducerad adel» 1886-1891) samt slutligen i Elgenstjernas Släktkalender 1936 låtit Införa en släkthistorik, som ej skäms för sig. Sammanförd lyder den sålunda: »Den urgamla norska adliga ätten Bratt omtalas redan i kung Sverres saga, med Halvard Bratt, och i Håkan den godes saga, med Bardr Bratt. I norska handlingar från tiden 1200 -1500 näninns åtskilliga herrar med namnet Bratt, vilket ord är liktydigt med 'högdragen'. En gren av den oldgamle adlige slägt Bratt kvarlever i Gudbrandsdalens allmogestånd; medlernmarna gifta sig blott Inom ätten, och deras tro på härstamning från de gamle norske konger är orubblig. Av en till Värmland inflyttad gren skall lantvärnsmannen Nils Brath blivit adlad 1456. I följd av ett ofrälse gifte skall en hans ättling ha förlorat adelskapet och bortlagt ättnamnet...»

Den enkla verkligheten bakom denna högdragna fantasimålning är följande: Drängen Anders An-

(128)

dersson, vilken blev krämare i Brätte (Vänersborg), äktade pigan Stina Larsdotter Bånge och antog hennes namn Bånge. Deras son kallade sig Bratt, efter Brätte, och blev ägare till Brattfors samt är stamfader åt den ofrälse krämarsläkt, som det här är fråga om. Vid 1896 års adelsmöte sökte familjen Bånge-Bratt bli upptagen i riddarhusgenealoglerna, men avvisades, med så mycket mer skäl som Örnberg i sina »Ättartal» 1891 konstaterat att föräldrarna till drängen Anders Andersson »Bånge» äro okända. Denna i och för sig mera löjeväckande än allvarliga fråga har bär utförligt behandlats av det skälet att en släktmedlem, med. dr Ivan (Bånge-) Bratt såsom förste ledare av det » halvstatliga» svenska spritmonopolet förvärvat ett rykte,. som vida övergår de gamle norske kongers, från vilka hans släkt uppges härstamma.

Handlanden Bratt i Göteborg, hade med judinnan Josefina Pineus fyra barn. Ernst B., handlande i Göteborg, blev den falska adelsätten Bånge-Bratts huvudman. Av hans sex barn är Gösta B. kapten i Värmlands regemente och har tre söner; Sidney B. är handlande i Göteborg och har fyra barn; Lars B. är anställd vid en fabrik i Liverpool och har en son; en dotter är skild från kaptenen Viggo Deshayes vid Västernorrlands regemente och en yngre dotter är änka efter en kusin kaptenen Haij n:r 1187, (ävenledes judeättling, varom här nedan redogöres) samt omgift med ma-

(129)

 joren Nils Mesterton, av en på 1650-talet till Stockholm invandrad kramhandlare, som hade 13 barn och uppges ha tillhört »en förnämlig engelsk ätt», vars vapen ättlingarna ännu för!

Halvjudinnan Marie Louise Bratt är änka efter kaptenen Ali Haij vid Bohusläns regemente och hade med honom fyra barn, av vilka den ovan nämnde sonen äktade sin morbroders dotter, därmed ökande det judiska inslaget hos barnen Ali och Viveka Haij. Estelle Alisdotter Haij giftes med den finske översten Costlander, direktör för Centraltryckerlet i Helsingfors och f. d. rysk ordensriddare.

Modern är efter Bolinskaptenen Haijs död omgift med finske redaktören Axel Berntson i Stockholm. Hennes broder halvjuden Gustav Bratt var handlande i Göteborg, och av hans barn är Donald ingenjör i Göteborg, Leif är kapellmästare i Göteborg, och Mona är hustru åt museimannen d:r Stig Roth i Göteborg.

Halvjuden Hjalmar Bratt var handlande i Göteborg, innan han blev redaktör av den på sin tid mycket spridda tidskriften »Hvar 8 dag». Med Lilly Hartvig har han fem barn, av vilka f. d. löjtnanten Nils B. i Andra livgrenadjärregementet är direktör i A.-B. Alga samt har fyra barn. Av dennes bröder är Henrik Bratt försäkringsman i Stockholm, och Klas är chef för den judiska Epaboden i Örebro; en syster är änka efter den judiske di-

(130)

rektören Erik Lamm i Svenska Handelsbanken och en är skIld från direktören Bertel i Antwerpen.

Den ovannämnda judaiserade adelsätten Haij n:r 1187 leder själv sina anor från en skotsk allmogeman som år 920 i strid mot skandinaviska vikingar skulle ha uppmuntrat sina landsmän med ropet »Häj», vilket sedermera blev hans ättlingars familjenamn. Han uppges för sin tapperhet ha bilvit adlad och i skölden fått det ok varmed han slagits. Han skulle ha varit stamfar till en viss (faktiskt till extraktionen okänd) Haij, som i början av 17:de seklet tagit svensk sold och vars son tjänade sig upp från gemen knekt och i egenskap av major fick svenskt adelspatent 1689. Den svenska ätten Haij påstår sig vara av samma stam som de engelska markiserna av Tweeddale, grevarna av Erroll och grevarna av Kinnoul m. fl., men ett sådant samband är fullkomligt obestyrkt. För övrigt härstamma de nämnda engelska ätterna enligt egen uppgift från en skandinavisk »sieur de la Haijes», som med Wilhelm Bastarden från Normandie kommit till England.

Juden Pineus representeras, såsom av det ovanstående framgår, i svenska riddarhuset av ätten Haij och bland den ointroducerade pretentionsadeln av släkterna Bratt och Mesterton.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME