Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

 

Ätterna von Hellens, Kempe, af Klintbergs Ramsay, von Unge och Wahren.

 

Efter staden Wahren i Mecklenburg torde namnet ha tagits av den till Svenska Pommern inflyttade judiska släkten Wahren, varav en medlem Hirsch von Wahren på 1780-talet bodde i Stralsund. Denne kramjude hade med judinnan Karolina Heyman sönerna Jakob och Wolff, av vilka den förre invandrade till Norrköping, där han dog 1846 som vävare och klädesmakare. Två söner, som livnärde sig med samma yrke, fortplantade släkten i Norrköping. Den äldre hade med judinnan Philip sex barn, av vilka sönerna Jakob och Ernst såsom industriidkare kvarstannade i Norrköping. Deras syster Ellen giftes med handlanden Salomon, föreståndare för Näs slöjdlärareseminarium (död 1907). Systern Agda blev hustru åt överläkaren vid Norrköpings lasarett d:r von Unge n:r 1465. Denna ätt, som falskeligen utgivit sig vara en gren av det kungliga Folkungahuset, härstammar från en frivillig soldat Olof Olsson Unge, död i Ryda 1692, vilkens liknämnda sonson i egenskap av kapten fick svenskt adelskap 1712. Med judinnan Wahren har doktor von Unge fem barn, av vilka Olof v. Unge är assessor i kammarrätten; Brita v. U. är änka efter direktören Thornqvist i

(132)

Stockholm; Stina v. U. är gift med judiske universitetsbibliotekarien fil. d:r Heyman i Uppsala, och Greta är hustru åt ofrälse advokaten Benkt af Klintberg n:r 2285 i Stockholm. Dennes genom detta biläger med fem judiska mestiser förökade ätt härstammar från en skånsk skogvaktare Sven Pålsson i Bosarps socken, vilkens sonson i egenskap av statssekreterare fick svenskt adelskap 1820 (i primogenitur).

Yngre sonen av den från Stralsund till Norrköping invandrade klädesjuden Wahren hade med judinnan Heyrnan en talrik avkomma; sönerna stannade inom klädesbranschen.

Av de kvinnliga medlemmarna är Naima Wahren hustru åt ofrälse direktören d:r Erik Kempe, av en s. k. patricierätt, d. v. s. handlandesläkt från Stralsund, vilken i skölden för ett svärdhållande lejon.

Den i Stralsund bosatte kramjudens yngre son Wolff ben-Birsch Wahren blev krämare i Stockholm. En av hans söner med judinnan Lamm kvarstannade här såsom skräddare, medan en annan blev färgaregesäll. Efter en flerårig gesällvandring till fots i Tyskland, Österrike och Nederländerna kom han 1838 till Finland, där han slog sig ned som klädesvävare och bomullsspinnare samt tjänade en stor förmögenhet. Han var generalkommissarie vid industriutställningen i Helsingfors 1876 och erhöll »kommerseråds» titel. Det låg i hans natur, att han skulle taga verksam del i uppkomsten av

(133)

Finlands första privata kreditanstalter, och det var han som i detta land införde affärsbruket att utställa accepter för erhållna varor. Vid kejsarkröningen i Moskva 1883 fick han adelskap och lät följande år introducera ätten Wahren n:r 261 i HeIsingfors riddarhus. Nuvarande huvudmannen är finsk överstelöjtnant och annonsbyråchef. Av hans 6 syskon är Villus Wahren f. d. kapten i amerikanska armén. Håkan Wahren är överstelöjtnant i generalstaben, och Per Wahren är kapten. En huvudmannens kusin är major och militärattaché i Moskva.

Anna Wahren är gift med huvudmannen för finska friherrliga ätten Ramsay n:r 40, ryttmästare, och har skänkt honom 4 barn. Ätten uppger sig vara av skandinaviskt ursprung och ha kommit från Normandie till Skottland, där den 1633 av Charles Jamesson Stuart erhållit titeln earl of Dalhousie. Det finnes emellertid intet bevisligt samband mellan den skotska jarl-ätten och äventyraren Alexander Willlarusson Ramsay, som bland andra värvade skottar inkom till Göteborg 1573. Han torde ha varit en av de skotska upprorsmakare, som efter Mornay's sammansvärjning deporterades till Livland. Enligt Riga borgrättsprotokoll av 1576 stod han i gäld för logis hos borgaränkan Spiekernaghel. Denne soldat är de svenska och finska ätterna Ramsays förste med visshet kände stamfader.

Anne Marie Wahren liktades 1935 av U.S.A.-

(134)

konsuln frlherre von Hellens n:r 61 i Helsingfors. Denna släkts urkundliga stamfader fogden Hellenius i Kexholm antages ha varit son av ålänningen Simon Ambrosison, vilken 1599 avrättades för högförräderi.

Av den föreliggande utredningen framgår, att den pommerske kramjuden Hirsch Wahrens blod representeras i de svenska och flnska riddarhusen av friherrliga ätterna von Hellens och Ramsay samt av adliga ätterna af Klintberg, von Unge och Wahren.

Grenar av släkten Wahren finnas även i England, där släktmedleminarna kamouflerat sig under namnet »Warrens».

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME