Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Juden Pereiras ättlingar

 

Ätterna Danekwardt och von Zweigbergk.

 

»The Jewish Encyclopedla» såväl som den semitiska adelskaledern »Seml-Gotha» upptager de judiska släkterna Pereira (= »päronträd»), som spritt sig från Pyreneiska halvön över hela Europa och även till Amerika: »Alle diese Birnbäume reichen wohl ins gelobte Land züruck». Av de från Portugal till Brasilien deporterade judarna läto somliga döpa sig och stego stundom högt på rangskalan. Sålunda var en Pereira brasiliansk jordbruksminister 1913. En annan Pereira var på 1880-talet attaché vid brasilianska beskickningen i Wien. På 1840-talet lockade en Pereira tyska arbetare till Brasilien och höll dem sedan som livegna på sina plantager. För uppgifter om de i Europa adlade judeätterna Pereira hänvisas till Semi-Gotha 1913 (sid. 374 o. 824).

José Pereira hade med Luiza Carneiro (= »gumse») i Rio de Janeiro dottern Floriana Candida, som giftes med brasilianske kaptenen och marinintendenten Danckiwardt n:r 1412 från Sverige. Denne tillhörde en Iübeckisk krämarsläkt, varav Jocke Heinrichssohn Danckwardt 1577 invandrade till Nyköping. Efter att ha tjänat som boddräng och bagaregesäll öppnade han egen handelsbod och förvärvade en betydlig förmögenhet. Han hade med tre hustrur 29 barn och innan han dog hade

(143)

133 ättlinglar sett dagens ljus. Sonen Petter, vantmakare och tullnär i Norrköping, hade ävenledes med tre hustrur 29 barn, av vilka Georg Danckwardt blev tullnär i Kristianstad och sedan direktör vid Torsebo krutbruk. Denne industririddare förvärvade 1706 svenskt adelskap. Hans sonsons son äktade judinnan Pereira. och hade med henne sex i Brasilien födda barn, som uppfostrades i den romersk-katolska religionen. En dotter stannade som nunna i ett brasilianskt kloster. Äldste sonen Jean-Carlos blev svensk marinkapten och fick sex barn, av vilka Karl-Gustaf blev stationsinspektor i Åby. En hans son är gift med en dotter av den finske bankförsnillaren Ridderstad i Raumo. Av stationsinspektorens döttrar blev en gift med läkaren Rise i Skara, en annan med hovrättsnotarien Wallin i Norrköping.

Huvudmannens yngre broder var jordbrukare och blev fader till tre barn, av vilka Jean är infanterlkapten och gymnastiklärare i Stockholm; han har barn med sina två hustrur; - Hildur är änka efter lantbrukaren och Vasariddaren Malmborg i Arbottna, det Levinska judefideikommisset, och Vejla är skild från f. d. löjtnanten Hagy i Norrbottens regemente samt omgift med en ingenjör Beckstein.

Huvudmannens yngsta broder Eugéne har som operasångare varit vida omkring och livnärde sig slutligen som sånglärare i Köpenhamn, där han gjorde sig beryktad som »misogyn». En av syst-

(144)

rarna giftes med apotekaren Larsson i Årjeng, en annan med stationsinspektoren Janzon i Västervik, vars son Jean Danekwardt tagit moderns namn, och en tredje med bankkamreraren Fischer i Skara, av en kock- och krögaresläkt från Hessen, därifrån stamfadern 1740 inkom till Stockholm som köksmästare. Bankkamrern Fischer fick med sin judeättade hustru tolv barn, av vilka äldste sonen blev disponent, den andre skeppare, den tredje (död 1918) stationsskrivare, den fjärde tandläkare, den femte stationsskrivare. Av döttrarna blev en översköterska vid Sabbatsberg, en annan direktris vid Långbro; en tredje blev gift med kamreraren Axel Carlsson i Partille, en fjärde med agronomen Pontén i Nyköping, en femte med jordbrukaren Axel Albinsson i Vetlanda och en sjätte med ofrälse byråchefen i lantbruksstyrelsen, Vasariddaren G. »von» Zweigbergk, som hon skänkt två judemestiser. Ofrälse släkten Zweigbergk, som genom falska uppgifter lyckats bli upptagen i Gerbers »Ointroducerade adelns kalender» 1913, påstår sig ha blivit »adlad av tyske kejsaren omkring år 1500». Någon så benämnd adelsätt har emellertid ej funnits, enligt officiellt meddelande från Prag. En överlupen bohémien (vars mor har det gängse judenamnet Knoblauch) tog svensk sold och stupade vid Wolfenbüttel 1641, slagen av sina egna landsmän. Från denne böhmiske landsförrädare och avfälling härstammar den i Sverige boende familjen »von» Zweigbergk, vars godtyck-

(145)

ligt antagna hjälmprydnad utgöres av en ettersprutande tvestjärt - en symbol som passade särskilt väl redaktören »doktor» »von» Zweigbergk i den judiska Dagens Nyheter.

Judinnan Pereiras andre son Fransisco Danckwardt blev kapten vid Kronobergs regemente och hade sex barn, av vilka en son lever som jordbruksarbetare i Kalifornien. En syster är änka efter kamreraren Edwall i Vintrosa.

Judinnan Pereiras, yngste son blev major i Blekinge bataljon och var fader till fyra söner, av vilka Nils är gymnastikdirektör i Växjö.

Såsom framgår av det ovan sagda representeras den brasilianska juden Pereiras blod i svenska riddarhuset av ätten Danekwardt nr 1412 (alla nu levande medlemmar) samt i den ointroducerade adelns kalender av släkten »von» Zweigbergk, som i verkligheten är av ofrälse äventyrarsläkt. Det finns ett ordspråk som säger att »äpplet icke faller långt från päronträdet», på portugisiska »pereira».


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME