Semi-Gotha

Från Ghetton till Riddarhuset

En studie i förjudningen av det ledande svenska överskiktet
med förord av
Elof Eriksson
Stockholm i mars 1939


Mot denna på skilda vägar planmässigt och systematiskt bedrivna förjudning av Sverige och svenskarna, vilken för dagen tager sig ett markant uttryck i en judeinvasion utan tidigare motsvarighet, måste äntligen ett bestämt motstånd resas.


Asiaten Mouradgeas ättlingar

 

Ätterna v. Dardel, Falkenberg, Moreno, d'Ohsson, Palin, Reuterskiöld.

 

Från Armenien härstammade den i Istanbul 1721 födde krämaren Ivannes Muradja eller Mouradgea, vilken blev turkisk tolk vid k. svenska konsulatet i Izmir, där han avled 1787. Med Claire Pagy hade han flera barn, av vilka sonen Ignace, född i Istanbul 1740, uppfostrades till krämare liksom fadern. Vid 23 års ålder blev han emellertld anställd som turkisk tolk vid svenska legationen. Han gifte sig 1774 med en dotter av sultanens armeniske hovbankir, Abraham Coulely, och övertalade sin rika svärfar att placera sin förmögenhet i franska skattkammaren, vilket renderade honom en fransk riddartitel. Själv erhöll Mouradgea, i anseende till den lyckliga utgången av hans negoelationer med turkiska regeringen rörande en freds- och handelstraktats avslutande, svenskt adelskap 1780 samt introduktion å svenska riddarhuset under nummer 2171, varvid han tillläts antaga sin farbroders namn Ohsson. Han blev slutligen 1795 svensk minister i Istanbul, men bosatte sig några år senare i Paris, ägnande sig åt orientaliska studier.

Med den turkiske hovbankirens dotter hade Mouradgea tre barn, av vilka sonen Konstantin Abraham Mouradgea, född i Istanbul 1779, sändes till Uppsala att studera och därefter infördes på den

(153)

diplomatiska banan. Han var 1811-13 svensk chargé d'affaires i Paris och blev därefter attacherad hos Bernadotte, som han följde under den norska kampanjen. År 1815 övergick han från katolska till lutherska läran och utnämndes följande år till svensk minister i Haag. Fortsättande faderns orientaliska publikationer, blev han preses i Vetenskaps- och Vitterhetsakademlerna samt fick 1828 svensk friherretitel, varefter han skrev sig baron d'0hsson n:r 383. Han gifte sig 1833 med en nederländsk baronessa, men hade med henne inga barn. Åren 1835-50 var han svensk minister i Berlin, där han dog 1851.

Hans syster Claire-Lucie Mouradgea. d'Ohsson, född i Konstantinopel 1778, blev 1798 hustru åt därvarande svenske legationssekreteraren Nils Gustaf Palln n:r 2237, son av en möbelhandlare i Stockholm, vars farfar, östgötiske bonddrängen Jöns Benktsson, efter Kärret i Kärna socken kallat sig först Palunander, sedan Palin. Legationssekreteraren fick 1814 svenskt adelskap och blev s. å. svensk minister i Istanbul. Han ägnade sig liksom svärfadern åt orientaliska studler och blev slutligen mördad 1842 i villa Malta i Rom (senast tillhörande fürst Bülow). Av hans 6 barn blev dottern Amalia hustru åt spanske ministern don José Moreno y Landabury (död i Stockholm 1862), medan sonen Robert Palin, som blev kapten i svenska armén, med en fröken Koskull fick 4 barn. Av dessa giftes Claire Palin

(154)

med friherre Falkenberg n:r 255, fideikommissarie till egendomen Lagmansö, Serafimerordens överofficiant och ceremonimästare. Deras ende son (död 1918) hade med en ofrälse fröken Peyron tre barn, av vilka sonen baron Gabriel Falkenberg är arvtagare till Lagmansö fideikommiss, som sålunda tillfaller en ättling av främreasiatisk ras. Den här ifrågakomna släkten Falkenberg härstammar från en märkisk lantbrukare Hans Dietrichssohn, vars sonson utvandrade till Livland. En den sistnämndes son gick 1595 i svensk sold och blev far åt Konrad Falkenberg, som i egenskap av kapten fick svenskt adelspatent 1625. Barontiteln är av 1733.

Den yngre av kapten Palins döttrar giftes med ofrälse löjtnanten Georges »von» Dardel n:o 2217, sedermera major och kammarherre, och hade med honom 3 barn, av vilka äldste sonen Georges är arkitekt och i sin tur har 3 barn. Andre sonen Gustave de Dardel är kammarherre och svensk minister i Brüssel. Med en dotter av amiralen Lindman har han fått 3 barn. Släkten Dardel har utan bevis sagt sig hava redan på 1200-talet räknats till adeln i Genéve. Stamfadern Jean Jacques D. var preussisk tjänsteman i Neuchatel på 1700-talet. Marie de Dardel giftes med byråchefen Karl Lennartsson Reuterskiöld n:r 1636 och har skänkt två manliga medlemmar med asiatiskt rasinslag åt denna ätt. Densamma härstammar från vantmakaren, mjölnaren och fiskaren Hans Leffier,

(155)

som levde i början av 17. seklet vid Torshälla. En hans sonsons sonson Daniel Svensson Leffier-»Lagersparre» fick 1719 svenskt adelskap, vilket han dock fråndömdes 1734 såsom förskingrare av statskassan. Hans barn kallade sig då Reuterskiöld.

Som vi se har den armeniske krämaren Mouradgen, många ättlingar i svenska riddarhuset och i svenska utrikesdepartementet. Den bekanta tyska tidskriften »Weltkampf» innehöll 1925 en artikel om »Sveriges judiska diplomati», som i detta sammanhang ännu i dag är läsvärd. Dock upptog densamma ingen av de här nämnda diplomaterna.

 


Nästa sida

IndexINDEX


1. Juden Salomo Kalms ättlingar

2. Släkten Leopold

3. Falska judiska furstehuset Georgii

4. Möbeljuden Levins ättlingar

5. Henriques-ättlingar

6. Juden Andreas van Reis ättlingar

7. Juden Mikael benBaruch Bendix "von Bleicherodes" ättlingar

8. Juden Isaac benJechiel Michaelson "von Dernburgs" ättlingar

9. Juden Abraham benElia "von Prenzlaus" ättlingar

10. Juden Jacob Salomo benEliha "von Röbels" ättlingar

11. Talmudjuden Brody-Berlins ättlingar

12. Juden David Hirsch's ättlingar

13. Juden Jakob benAbrahams ättlingar

14. Juden Pineus ättlingar

15. Juden Jakob benHirsch von Wahrens ättlingar

16. Juden Semmy Josephsons ättlingar

17. Juden V. Bendixons ättlingar

18. Juden Kahns ättlingar

19. Juden Subers ättlingar

20. Juden Reisners ättlingar

21. Juden Reuters ättlingar

22. Juden Pereiras ättlingar

23. Judeherrskapet Raphael-Arnoldsons ättlingar

24. Judiske krögaren Gabriel Jacobssons ättlingar

25. Asiaten Mouradgeas ättlingarFör mer information: läs, av Ahmed Rami:


The Protocols of Zion
| English | French | Deutsch | Svenska |Portug | Russian | Spanish | Italian |

Vad är judisk "religion"?
av Elof Eriksson

Radio Islams Uppslagsverk

--Varför dömdes Ahmed Rami ?!

Upprop
Fakta

Vad är
Israel?
101 fakta
istället för
propagandan
Av A. Rami
ZIP


Israel
Falsk
Varudek-
laration
Judisk myt
om rasen
Av A. Rami.
ZIP

Israels
makt
i Sverige
Av A. Rami
ZIP


Judisk
häxprocess
i Sverige
Av A. Rami
ZIP

Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av A. Rami
ZIP


Min väg
(Biografi)
Islamiska
rörelserna
Av Ben Bella
ZIPHelp Radio Islam Now

Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder
till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen
och herraväldet i Palestina och i resten av världen.
Du också är välkommen som frihetskämpe.
Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!
 

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Only one ennemy
Know Your enemy

Behind this Site is a group of freedom fighters from diffferent countries in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation and domination in Palestine and in the rest of the world. You too are welcome as a freedom fighter. Email

Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam. | French | Russian | | Português | |Engelis| Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address: Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden. Phone: +46 - 708 - 121240, Email


Latest additions:
|
English|Svensk|French|German|Portug|Arabic|Russian|Italian|Spanish|Suomi|Danish
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
HOME