Israel Shahak

JUDISK HISTORIA,
JUDISK RELIGION

 

- TYNGDEN AV TRE TUSEN ÅR -

Med förord av Gore Vidal

 

Citat

 

ur forord av Gore Vidal

"(...) också för dem som låtsades tro att den store fastighetsmäklaren där uppe hade givit dem Judéen och Samarien att evärdligen besitta. (...)"

"Men jag skall säga att det förhastade uppfinnandet av Israel har förgiftat det politiska och intellektuella livet i Förenta staterna, Israels osannolika beskyddare."

"Osannolik eftersom ingen annan minoritet i Förenta staternas historia någonsin kapat åt sig så mycket pengar från den amerikanske skattebetalaren för att investera i ett 'hemland'."

 

ur kap1. En sluten utopi? s.8

"Min egen tidiga politiska omvändelse från beundrare av Ben-Gurion till avgjord motståndare började just med en sådan stridsfråga. År 1956 svalde jag ivrigt alla de politiska och militära skäl Ben-Gurion anförde för att Israel skulle börja suezkriget, tills han (trots att han var ateist och stolt visade sin likgiltighet för den judiska religionens bud) på krigets tredje dag i knesset uttalade att det verkliga syftet med kriget var 'att återställa Davids och Salomos rike' med sina bibliska gränser."

 

ur kap2. Fördomar och undanflykter not 16 s.8

(...) "de värsta angreppen emot mig utlöstes inte av de kraftiga uttryck jag använder i mina fördömanden av sionismen och förtrycket av palestinierna, utan av en artikel jag tidigt skrev om den roll judar spelat i slavhandeln, där det senaste fall jag beskriver hänför sig till år 1870. Artikeln trycktes före 1967 års krig. Idag skulle det vara omöjligt att få den publicerad."

 

not 23 s.25

(...) "Numera är det, och under de senaste trettio åren har det varit, omöjligt att i någon mer ansedd amerikansk publikation diskutera den text jag anfört eller de många andra talmudställen som kränker de svarta. Men om det inte får riktas kritik mot alla parter, blir angreppet på islam ensidigt och sjunker så ner till blotta förtalets nivå."

 

 ur kapitel 4. Historiens tyngd not 9 s.52

"Den klassiska judendomen odlade överallt hat mot och förakt för jordbruket såsom yrke och för bönderna såsom samhällsklass, ännu mer än för andra ickejudar - ett hat vartill jag inte sett något motstycke i andra samhällen. Detta är omedelbart tydligt för envar som känner 1800- och 1900-talllitteraturen på hebreiska och jiddisch."

"Nobelpristagarna Agnon och Bashevis Singer utgör exempel på detta, men många andra kan också ges, särskilt Bialik, den hebreiske nationalskalden. I sin berömda dikt Min fader skildrar han hur den helgonlike fadern säljer vodka till försupna bönder, vilka beskrivs som djur. Denna mycket omtyckta dikt, som läses i alla israeliska skolor, är ett av medlen för spridandet av den bondefientliga inställningen."

 

s.63

(...) "Trevor-Roper är också en av de mycket få nutida historiker, som nämner judars dominerande roll i den tidiga medeltida slavhandeln mellan det kristna (och hedniska) Europa och den muslimska världen (samma arbete, ss. 92-93). För att främja denna styggelse, som jag här inte har utrymme nog att behandla, tillät Maimonides, i den judiska religionens namn, judar att bortföra ickejudars barn i slaveri. Det är tydligt att hans råd åtlyddes eller avspeglade det samtida bruket."

 

s.64

"Kanske är det mest påfallande exemplet den stora judemassakern under Chmielnicki-revolten i Ukraina (1648)."

"Detta typiska bondeuppror mot ett ytterligt förtryck har intill denna dag förblivit inetsat i de östeuropeiska judarnas medvetande - dock inte såsom ett bondeuppror, en resning av de förtryckta, de verkliga jordens fördömda, inte ens såsom en hämnd som drabbade alla som tjänade den polska adeln, utan såsom en yttring av godtycklig antisemitism riktad mot judar som sådana."

"Det senare förhållandet nämns naturligtvis inte av den gängse judiska historieskrivningen. Det vanliga sättet att straffa upproriska eller endast 'oförskämda' bönder var att spetsa dem på pålar."

 

 not 25 s.68

"Låt mig med tre exempel, valda på måfå, belysa den irrationella, demoniska karaktär rasismen ibland antar."

(...) "Det tredje exemplet är från nutid. Sommaren 1980 - omedelbart sedan judiska terrorister försökt spränga flera palestinska borgmästare till döds - borgmästaren i Nablus, Bassam Shaka, förlorade båda benen, och borgmästaren i Ramalla, Karim Khalaf, miste ena foten - samlades en grupp judiska nazister på området invid Tel-Avivs universitet, stekte några katter och försökte bjuda förbipasserande 'kebab på arabiska borgmästarben'. Envar som fick bevittna denna kusliga orgie - som jag fick - måste nog medge att vissa hemskheter trotsar våra försök till förklaring på kunskapens nuvarande ståndpunkt."

 

 not 26 s.69

"Det är därför lätt för sionisterna att strunta i hälften av relevanta fakta, återgå till den klassiska judendomens ståndpunkt av åtskillnad och hävda att eftersom alla ickejudar alltid hatar och förföljer alla judar, vore den enda lösningen att flytta judarna kroppsligen och samla dem i Palestina, Uganda eller på något annat ställe."

"Ett tidigt infall av Jabotinsky (som grundade det parti Begin senare skulle leda) var det förslag han ställde omkring år 1912 att skapa två judiska stater, den ena i Palestina och den andra i Angola, varvid den förra, som var fattig på naturtillgångar, skulle understödjas med rikedomar från den senare."

 

not 30 s.70

"Dr Joachim Printz, en sionistisk rabbin som senare utvandrade till Förenta staterna, där han kom sig upp till vice ordförande för Judiska världskongressen och blev ett ledande ljus i Sionistiska världsorganisationen (och även var en nära vän till Golda Meir), utgav år 1934 en särskild bok, Wir Juden (Vi judar), för att hylla Hitlers så kallade tyska revolution och liberalismens nederlag:"

"Hela boken är full av dylikt grovt smicker av den nazistiska ideologin, skadeglädje över att liberalismen och särskilt franska revolutionens idéer besegrats och höga förväntningar om att myten om den ariska rasen skall frammana ett klimat där också den befryndade myten om den judiska rasen skall trivas."

"Ännu värre yttringar av sympati med nazismen kunde märkas hos den extrema rörelsen lohamej herut Jisra'el (Sternligan) så sent som år 1941."

 

s.71

"Det ovedersägliga faktum, att de upproriska bönderna begick hemska illdåd mot judar (liksom mot sina andra förtryckare), använder dessa apologeter som 'argument' på exakt samma sätt som man använder den palestinska terrorn för att rättfärdiga vägran att ge palestinierna rättvisa."

 

 s.72

"Staten Israel fyller nu en funktion gentemot de förtryckta bönderna i många länder - inte bara i Mellanöstern utan långt därutöver - en funktion som inte är olik den judarna innehade i Polen före år 1795: fogdens roll gentemot förtryckarregimen"

 

s.72  

"Israel och sionismen verkar utgöra ett återfall i den klassiska judendomens roll - nu förstorad, i global skala och under farligare omständigheter."

 

ur kapitel 6. Politiska konsekvenser s.101

"Hur kan vi annars förklara den entusiasm så många amerikanska rabbiner visade i sitt stöd för, låt säga, Martin Luther King, om vi ställer detta mot deras ointresse för palestiniernas rättigheter, ja också dessas mänskliga rättigheter?"

 

s.102

"På de senaste 40 åren har antalet ickejudar som dödats av judar varit vida större än antalet judar som dödats av ickejudar. Också den förföljelse och diskriminering mot ickejudar, som 'den judiska staten' förövat med stöd av organiserade judar i förskingringen, har varit oerhört mycket större än det lidande judefientliga regimer utsatt judar för."

 Förord av Gore Vidal


1. En sluten utopi?


2. Fördomar och undanflykter


3. Ortodoxi och tolkning


4.
Historiens tyngd


5. Lagarna mot ickejudar


6. Politiska konsekvenser


Israel Shahak - en levnadsbeskrivning


-Shahak in French

Le Judaïsme deshabillé!

-Shahak in Swedish

Shahak avslöjar vad rabbinerna döljer!

-Shahk in German

Jüdische Religion

--Shahak in English

Jewish History, Jewish Religion
 JEWISH MEDIAS
The Jewish Propaganda

No hate. No violence. Races? Only one Human race.
United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy

You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi
© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.

HOME