HOME
Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

© Ahmed Rami, ISBN. 91-971094-l-X Kultur Förlag.
Författarens adress:
Box 316, 101 26 Stockholm. Tel 0708121240.
Boken kan beställas genom bokhandeln
eller genom att sätta in 180 kr på Pg Pg 488 90 62-8.
JUSTITIEKANSLERN

eller
JUDEKANSLERN?

Tacksamhet till judarna:
- De "befriar" oss från sanningen

judiskheten, dess mekanismer,

Våra svagheter, Satans testamente,

Den judiska förtryckarstatens våldsarsenal,


Tänk vad tråkigt det var i Sverige förr!

Vad är "Holocaust"?

Vad är "judiska minnen"?

För några år sedan vågade Ahmed Rami i Radio Islam kritisera (vilken hädelse!) juden Frank Hirschfeldt, inte för att han är jude, utan för hans gärningar och hans ideologi. Hirschfeldt var och är fortfarande (trots att han med sina 70 år för länge sedan borde ha gått i pension!) chef och ansvarig för programmet "Dokument utifrån" i Sveriges Television, en nyckelpost, från vilken denne sionist bedriver en fräck sionistisk kampanj för Israel och mot islam och muslimerna.

I stället för att bemöta Ahmed Ramis kritik i sak anmälde Frank Hirschfeldt Radio Islam till dåvarande JK Hans Stark (en svensk) för "förtal". Men JK Hans Stark vägrade väcka allmänt åtal mot Radio Islam. Efter en kort tid avskedades Hans Stark och utnämndes juden Johan Hircchfeldt (alltså en släkting till Frank Hirschfeldt) till ny justitiekansler. En av de första åtgärderna, som Johan Hirschfeldt vidtog, var att att väcka följande åtal (som publiceras här som ett offentligt dokument). mot Ahmed Rami. Åtalet avvisades dock av Stockholms tingsrätt, eftersom JK inte hade lyckats styrka det påstådda bulvanförhållandet, och Svea hovrätt fastställde tingsrättens avvisan.

 
 

JUSTITIEKANSLERN

Datum 1992-10-02

Dnr3749-92-5


ANSÖKAN OM STÄMNING

 

Åklagare: Justitiekanslern

Tilltalad: Ahmed Rami, Box 316, l01 26 Stockholm

Gärning: Yttrandefrihetsbrott i närradioprogram; hets mot folkgrupp

 

Svensk-Islamiska Föreningen i Stockholm (Radio Islam) sände närradioprogram över Stockholm den 3-4 april, den 17 april och den 24-25 april 1992. Programmen syftar till att uttrycka missaktning för den judiska folkgruppen. Missaktningen kommer till uttryck i följande uttalanden i programmen:

3/4 -4/4 band l, sid 1, pos 055 - 226

Jude, judiskhet: I de stora världsspråken finns en samling ord, som beskriver ett särskilt slags bedrägligt beteende. 1 engelskan har vi verbet "jew", "to jew somebody" betyder att lura, svindla eller skoja upp nån. Motsvarande uttryck i det tyska språket är verbet "jüdeln". Med "zu jüdeln" menas att ockra och köpslå. I franskan har vi substantivet "juif' med innebörden ockrare. Dom stora kulturspråken har således besläktade uttryck för ett agerande riktat mot det rättfärdiga samfundet.

Med 'juif', "jew", "jüdeln" menas ett begrepp och inte en människa eller människor. Inledningsvis kan vi konstatera, att dessa begrepp inte på något sätt sammanfaller med nån bestämd ras, religion, nation eller folkgrupp. Dessa ord används på samma sätt som orden "fundamentalist", "terrorist", "rasist", "nazist" eller "antisemit" om dom mest skiftande folkgrupper. Eller, som oftast, helt fristående från begreppet "ideologiska eller religiösa grupper".

Det engelska verbet "to jew" kan exempelvis med fördel användas om dom propagandister, som infiltrerar ett politiskt parti uppburet av pingstvänner och som därmed vilseför kristet tillitsfulla väljare. "To jew" är också ett lämpligt uttryck för den domares handlande, vilken döljer sin rätta härkomst och därmed sitt jävsförhållande i en rättegång om yttrandefrihet. Det franska "juif' är träffande på dom politiker, som systematiskt sviker dom som är satta att företräda och som därmed ockrar på dessas godtrogenhet. Tyskarnas "zu jiideln" passar utmärkt på alla dom köpta journalister, vilka gjort det till sin livsuppgift att ljuga för sina läsare, tittare och lyssnare.

Det vi i det följande talar om, är således inte på något sätt riktat mot en viss etnisk grupp. Tvärtom handlar det om en företeelse, som hotar att fräta sönder själva fundamentet av sanning och rättvisa för hela den mänskliga civilisationen. Judiskhet i här aktuell bemärkelse är uppenbarligen inte begränsat till etnisk härkomst. Tveklöst är personer som Per Ahlmark, Alf Svensson och Bengt Westerberg långt mer judiska i denna betydelse än merparten av dom personer med judisk härkomst, som bor i Sverige.

Mekanismer: Enligt vilka mekanismer fungerar då detta begrepp "judiskhet", som tätt ett så väldefinierat uttryck i de stora kulturspråken? Hur kommer det sig, att detta judiska kunnat underminera och inifrån fräta sönder historiens mest lysande civilisation? Ja är det inte fråga om en inympad andlig förruttnelse? Påminner inte detta skeende om giftspindeln, vilken först snärjer offret i sitt förrädiska nät, för att sedan spruta in det gift, som inifrån löser upp den arma fången?

Låt oss först konstatera, att en företeelse med en så oerhörd effekt måste verka enligt ytterligt funktionella principer. Så är exempelvis cancercellens enkla recept att växa ohämmat, och viruspartikeln bara multiplicerar sig själv. Så är också den judiska maktens och kraftens framgångsformel oerhört enkel, nämligen den att gå i förbund med och främja alla nedbrytande krafter. Denna styrda andliga förruttnelse gäller såväl på det individuella planet som i samhället.

Våra svagheter: Den judiska kraften får makten över sitt offer genom att vädja till och frammana dennes svaghet. Vi har alla större eller mindre brister, och det är detta som gör oss till människor och skiljer oss, från det gudomliga. Vi är fega, andligt vacklande, lystna på nöjen och njutning. Vi har bristande intelligens osv. En fullödig människa måste också ha en inre mjukhet, en medkänsla med andra, en strävan efter det som är skönt och vackert, förmågan till kärlek. Det är denna vår svaghet, det veka och mjuka i vårt inre, som utgör näringen för den judiska makten. Det saknas inte förebilder i naturen, tänk bara på parasitstekeln, som lägger sitt ägg i värddjurets kropp. Det hjälplösa offrets inre mjukdelar blir sedan föda för den krälande parasitmasken.

Låt oss se, hur det palestinska folkets tragedi och död blir den judiska maktens lycka och föda. Låt oss ta exemplet med ligistattacken på professor Faurisson. Visst visste vi, att detta var ett upprörande övergrepp på en av vår tids mest framstående och lysande vetenskapsmän. Visst visste vi, vilka som låg bakom, och varför. Men ändå så ingriper vi inte, bara därför att vi är för fega, för svaga. Denna dominans över oss är således helt beroende av vår egen svaghet, utan vilken den judiska makten skulle förtvina och dö.

Exemplen på hur den judiska makten suger sin näring ur vår egen inneboende vekhet, vår svaghet, kunde varieras i all oändlighet. Låt oss här bara sammanfatta! Den judiska makten kan ses som en omvänd materialisering av vår egen inre svaghet. Den islamiska världens, den arabiska världens, det palestinska folkets svaghet blir den judiska maktens styrka. 1 det förutvarande sovjetväldet registrerades alla medborgare mycket noga. Judar utgjorde inget undantag. Nu då det blivit möjligt att emigrera till Israel, inträffar något märkligt. Långt fler judar än som varit registrerade träder plötsligt fram. Det är lockelsen att fä resa till Israel för att där kunna parasitera på palestinierna, som ligger bakom. Styrker inte detta uppfattningen, att judiskhet främst är ett mentalt tillstånd? Men judarna var ju förtryckta i kommunistländerna, kanske någon invänder. Men nu är det inte så enkelt. Den hemliga polisen var alltid en judisk inneklubb i östblocket. Så var det i Sovjet liksom i DDR, där den mäktige Stasichefen var en jude!

Satans testamente: Under historiens gång har våra stora andliga ledare givit mycken tanke åt dessa frågor om ondskans väsen. En gemensam slutsats är att om djävulen existerade, så skulle han uppträda och agera på det sätt, som här tidigare beskrivits. Många stora tänkare har också kommit till den slutsatsen, att den judiska Torah och Talmud är ett Satans testamente, samt att Sions Vises protokoll representerar en konkretisering av dessa sataniska skrifter!

Sammanfattningsvis har våra stora andliga ledare betraktat dessa krafter som en inkarnation av det ondas princip, av själva begreppet ondska. 1 det här aktuella avseendet har både den islamiska och den kristna sfären genomgått en likartad utveckling. Under skeden, då samhället varit friskt och andligt starkt, har judiskheten pressats tillbaka. Ja, den judiska förtryckarmakten har fördrivits eller rent av förintats. Men i tider av andligt och moraliskt förfall har den judiska makten frodats och kunnat växa sig stark. Det judiska inflytandet har då kunnat ta över viktiga samhällsfunktioner och gripa den politiska makten, som i dagens USA. USA lider som bekant av ett långt gånget andligt och moraliskt sönderfall, och resten av västvärlden ligger inte långt efter.

Den andliga väckelse, som i våra dagar går fram över den islamiska världen, har medfört, att den judiska makten fått i islam en allvarlig motståndare. Intifadan sprider sig nu från Palestina till alla islamiska länder, och Radio Islam här i Sverige utgör en del av denna intifada mot den judiska makten och dess agenter.

Förtryckarstatens våldsarsenal: När den judiska makten genom svek och list har uppnått makten, befäster den alltid sin ställning med förtryckarstatens hela våldsarsenal. Den judiska makten tvekar aldrig att tillgripa det brutalaste våld mot sina motståndare, något som bevisas såväl av attackerna på professor Faurisson som av folkmordet på det palestinska folket. Den judiska makten kan bara krossas med andlig styrka. Radio Islam och professor Faurisson har bara ställt upplysning, sanning och fakta mot den judiska våldsmaskinen, och därigenom har den lilla Radio Islam sänt chockvågor rakt genom den judiska maktapparaten över hela världen.

Ett friskt träd står emot parasitens angrepp. Så är en andligt ren och stark människa också oemottaglig för den judiska andliga förruttnelsen. Därför börjar den judiska makten alltid sitt angrepp mot ett folk med att bryta ner detta moraliskt. Således framkallar sionisterna och den judiska makten ett sedligt förfall genom pornografi och narkotika, och genom att underblåsa egoism och nöjesbegär. All sundhet och alla uppbyggande normer undermineras, alla andliga värden förringas och så vidare.

Vår befrielsekamp måste därför börja med oss själva. Vi måste säga nej till den judiska snuskkulturen. I stället ska vi säga ja till renhet och sanning, till heder och medmänsklighet. Vi måste ta avstånd från ondskan i alla dess förrädiska gestalter och bejaka alla goda och uppbyggande krafter. Vi måste gå med i kampen mot ondskan och dess hantlangare, oavsett vilka offer detta må kräva!

 

17/4 sid 1, pos 072 - 246

Tacksamhet till judarna: Som alla andra svenska massmedier, så har Radio Islam också nåtts av denna våg av strömmande tacksamhet till Sions kommande härlighet och till den judiska makten, som håller ordning och reda i det svenska samhället.

Hur beundrar vi inte våra välgörare, dessa våra älskade judar, som har kommit ända upp hit till Sverige bara för att ta hand om oss svenskar! Tänk vilka fina människor judarna är, framstående Nobel-pristagare och osjälviska cancerforskare! Och allihop har de liksom genom ett under räddats undan Förintelsen. Ja, på självaste tröskeln till dom vidriga nazibödlarnas fasansfulla gaskammare i Auschwitz. Tänk att såna fina människor vill komma ända hit upp till Norden, till oss bondlurkar och hjälpa oss på alla sätt! Judarna gör verkligen skäl för att kallas våra befriare. Har de inte befriat oss från vår egen töntiga kultur? Dom där gamla isländska sagorna är det ju snart ingen som känner till, vad skönt! I stället har vi nu fått dom moderna judiska sagorna - om Förintelsen.

Äntligen blir vi av med vårt löjliga kulturarv, den äckliga svenska konsten till exempel. Ta den där fascisten Carl Larsson, härligt att judarna sett till att hans Midvinterblot har hamnat på andra sidan jordklotet. Verkligen befriande! Och tänk vilken fin kultur vi har fått i stället. Alla judiska porr- och våldsfilmer från Hollywood, det är någonting det, som man vill lämna i arv till sina barn och barnbarn! Så ofattbart generöst av judarna att dela med sig av allt detta! Sen har vi vår kristna religion, också den har judarna snart befriat oss ifrån. Julen till exempel. Det finns väl inga svenska barn längre, som vet att julen har med Kristi födelse att göra. Nej, på julen är det Kalle Anka som gäller, direkt från judarnas Hollywood. Man blir rent förkrossad av tacksamhet.

De "befriar" oss från sanningen: Ja, håller inte judarna på och befriar oss helt och hållet från vår egen historia? Nu för tiden är det judarnas historia, som våra barn får lära sig i skolan. Holocaust, Förintelsen, ni vet. Judarna anlitar Svenska Arbetsgivarföreningen för att hjärntvätta våra skolbarn om judarnas lidande.

Tänk vad bra att våra barn slipper höra talas om vårt eget folks fåniga historia och i stället får sitta vid dom judiska sagoberättarnas fötter och lyssna till legenderna om hur alla - säg alla - judar blev förintade av dom bestialiska SS-männen. Ja, våra barn får till och med gråta ut tillsammans med dom judiska barnen. Det är nästan som på en riktig judisk snyftvideo, ni vet en sån där rulle som man hyr i macken på fredagskvällen. Man kunde tro, att Svenska Arbetsgivarföreningen skulle klämma till med en riktig snyftvideo om dom palestinska barnen, dom tusentals palestinska barn som misshandlas och mördas av judarna i Palestina. Det vore väl något det för Svenska Arbetsgivarföreningen att göra en riktigt smaskig video om! Det är ju dessutom inte en ihopkokad saga, utan en verklig förintelse, som pågår just nu, idag, medan vi lyssnar på detta.

Men så inser man ju, hur fel det skulle bli. Inte är Svenska Arbetsgivarföreningen intresserad av att låta våra skolbarn få veta sanningen! Nej, Svenska Arbetsgivarföreningen vill hjälpa judarna att befria våra barn från sanningen. Det skulle bara oroa dom svenska barnen att få veta, hur judarna torterar och slår ihjäl dom palestinska barnen. Då är det mycket lugnare att låta våra barn få se en härlig mysrysare om judarnas förintelse. För ta vad ni vill av science fiction, inte finns det något som går upp mot judarnas Shoah-business. Visst blir våra barn hjärntvättade, men det är inget att känna oro för. Vi kan lugnt lita på att judarna och Svenska Arbetsgivarföreningen alltid har våra barns bästa för ögonen!

Men våra främsta befriare finns nog ändå på det ekonomiska området, Proventus-gänget ni vet, judarna Robert Weil, Gabriel Urwitz och Mikael Kamras. Det är ju dom som har skojat upp hela den svenska finansvärlden, så att det numera knappt går att göra en hederlig affär i Sverige. Ni kommer väl ihåg, hur det där judegänget fick hjälp av alla andra inflytelserika judar här i Sverige? Hans Löwbeer, Harry Schein och allt vad dom nu heter. Och förstås av alla judarnas massmedier.

Nu ser vi resultatet: Proventus kan härja fritt ute i Europa med sin stinna plånbok, medan vi vanliga svenskar får betala svindlerierna som skattebetalare, bankkunder, pensionärer och försäkringstagare. Men judegänget har bara velat befria oss från våra pengar. För det är ju så, att pengar bara för elände med sig. Det har ju historien tusentals exempel på. Så vi kan känna oss fria. Vi slipper oroa oss för en massa pengar, vi är i stället fria att ägna oss åt sånt som är viktigt här i livet. Till exempel att njuta av naturen med alla dess vackra fåglar. Vi ska vara oerhört tacksamma mot judarna, dom som har gjort oss till ett folk av panka och fågelfria människor.

Och judarna är våra vägvisare, särskilt för våra ungdomar. Tänk vad mycket nytt och fint som de har fått genom sionisternas dekadensfilmer och musik, som sprider och legitimerar narkotikakulturen! Ja, narkotikan är ett bra exempel. Vad tråkigt ungdomen skulle ha utan narkotikan! Utan den skulle dom säkert bara sitta och läsa böcker och såna där dumheter, och då vet man ju hur det går.

Ungdomarna blir intresserade av politik, och det leder ju bara till bråk och ifrågasättande av dom fina, etablerade judiska sanningarna och dogmerna. Kanske börjar ungdomarna ifrågasätta, vad dom styrande har bestämt? Ja, ungdomarna kan rent av börja kräva arbete och bostäder. Och det slutar med att dom hädar den judiske guden genom att vilja ta reda på fakta om Förintelsen och tycker att det är fel att judarna får slakta palestinierna.

Nej, vi ska vara tacksamma för att sionisterna har gett oss narkotikakulturen. Genom den sionistiska satanismen, rock och videofilmer, hollywoodfilmer, som legitimerar narkotika och våld, så har våra ungdomar kommit rakt in i den nya judiska världsordningen. Det är bäst så, och att ungdomarna hjärntvättas av popkulturen, som sionistema så frikostigt distribuerar. Det är äventyret, som gör livet värt att leva. Visst är det sant! Ingen vill väl för jämnan gå omkring i en grå och trist vardag, och tack vare den judiska maktens kultur så behöver vi inte det, inte nu längre.

Vad tråkigt det var i Sverige! Man kunde ju gå vart som helst, och ingenting hände. Ja, en tjej kunde gå ensam hem mitt i natten utan att vara rädd för att bli överfallen. Men nu, sedan sionisterna och deras vålds- och videofilmer och satanism har tagit kommandot, är det annorlunda. Ingen går säker nånstans. En tjej kan aldrig känna sig trygg, inte ens i sitt eget hem. Överallt och när som helst kan man bli överfallen, rånad och våldtagen. Vilken spänning och vad härligt! Som i en riktig actionfilm!

Och allt detta har vi sionisterna att tacka för! För visst ligger sionisterna bakom normupplösningen i samhället, den normupplösning, som gjort den exploderande kriminaliteten möjlig. Självaste maffian är ju en sionistisk skapelse. Tänk bara ordet maffia, så romantiskt och spännande! Dom judiska hollywoodfilmerna! Sionisterna har verkligen gjort allt för att vi ska kunna leva ett omväxlande och innehållsrikt liv, få uppleva en verklig livskvalité!

Det är annat det, än det tråkiga lantis-Sverige! Och palestinierna kan ju idag vittna om hur härligt det är att leva under den sionistiska härligheten i det av judama ockuperade Palestina. Ja, judarna tar hand om oss som den gode herden.

Ta EG till exempel, eller Europaunionen, som det numera heter! Judarnas Sovjetunion, den sprack ju. Och visst dr det snällt av judarna att försöka omigen, nu med Europaunionen, som det heter numera. Den är ju till för vår skull, så att vi ska slippa bekymra oss om demokrati och frihet. I Europaunionen kommer judarna från Israel och från Bryssel att ta hand om oss, på samma sätt som dom tar hand om palestinierna i deras land. Är det inte omtänksamt?

Först enligt dom judiska sagorna har judafolket varit förtryckt. Sen har judarna utkrävt en förödande hämnd på sina fiender. Pesach, den judiska påsken, firas till åminnelse av förtrycket i Egypten med det följande judiska massmordet på egyptiska gossebarn. Den extatiska purimfesten levandegör en judisk massaker på 70.000 perser, som kallblodigt mördades och massakrerades av judarna. Detta berättas och hyllas i det judiska Gamla Testamentet.

Palestiniernas härligt liv: Dom judiska medierna säger ju, att palestinierna lever ett härligt och under den judiska ockupationen bättre liv än alla andra icke-ockuperade araber. Ja, kan man inte säga, att judarna är som den gode herden? Ni vet den där kofösaren, som sköter om sina kor och mjölkar ur dom, tills dom sinar. Då är det dags att slå ihjäl dom! Det vet palestinierna. Men vet svenskarna det? Eller behöver dom bara veta allt om Förintelsen? I judarnas Europaunion kan vi känna oss som den lilla glada grisen, han som inte behöver bekymra sig om ett liv efter jul.

Nej, varför skulle vi oroa oss för morgondan? Den välmenande judiska makten kommer ju att ordna allt till det bästa för oss. Vi kan lugnt slappna av och må gott i framtiden, som palestinierna gör idag. Vi avundas dem deras härliga liv under den judiska ockupationen, men palestinierna har inte haft den underbara chansen som vi svenskar har haft att leva under den judiska politiska, ideologiska och kulturella ockupationen. De har ännu inte haft privilegiet att som vi svenskar vara härligt hjärntvättade av den judiska maktens underbara kultur och massmedia.

 

24/4 - 25/4 band 4, sid 2, pos 253 - 300

Holocaust: Detta mytiska Shoah placerar Holocaust bland andra judiska minnen, som Pesach och Purim. Ett judiskt minne byggs upp enligt ett bestämt ceremoniel.

Först enligt dom judiska sagorna har judafolket varit förtryckt. Sen har judarna utkrävt en förödande hämnd på sina fiender. Pesach, den judiska påsken, firas till åminnelse av förtrycket i Egypten med det följande judiska massmordet på egyptiska gossebarn. Den extatiska purimfesten levandegör en judisk massaker på 70.000 perser, som kallblodigt mördades och massakrerades av judarna. Detta berättas och hyllas i det judiska Gamla Testamentet.

Vår tids shoahfirande byggs upp på samma sätt. Först har vi judarnas föregivna lidande i händerna på dom tyska nazisterna, särskilt koncentrationslägrens SS -vakter, med gaskamrarna i Auschwitz som klimaktiskt högaltare. Sen kommer hämnden i bombräderna över dom tyska städernas skyddslösa civilbefolkning och den slutgiltiga extasen med atombomberna över Japan. Och sedan ockupationen av Palestina och det pågående barbariska folkmordet på det palestinska folket.

Med denna kunskap förstår man, att ett ifrågasättande av Förintelsen blir en vidrig hädelse av en religiös ritual. Att rycka undan ritens första del, den om det judiska lidandet, förvandlar ju den påföljande hämnden till en meningslös massaker på oskyldiga tyska, japanska och palestinska kvinnor och barn.

Judarnas Shoah har således inget att göra med fakta i vetenskaplig mening. Shoah är en religiös rit. Når judarna firar sin Schoah, Är det inte bara ett föregivet judiskt lidande som levandegörs. Det är eldstormens Dresden, där dom små tyska barnen kremeras i sina mödrars armar. Det är den judiska maktens absoluta symbol, eldklotet över Hiroshima, vilket förvandlar dom japanska flickornas bröst till svarta kolstycken. Det är ångestskriken i fiendernas strupar, som förbränns till aska. Det är rövandet av palestiniernas land. Det är rasismen, förtrycket och ockupationen i Palestina.

Ahmed Rami

Som utgivare för programmen har David Janzon anmälts. Janzon får emellertid anses vara utgivare för skens skull. Aluned Rami är enligt 6 kap. 2 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen som företrädare för Svensk-Islarniska Föreningen i Stockholm ansvarig för innehållet i programmen.

Särskilt yrkande: Med stöd av 16 § i närradiolagen (1982:459) i dess lydelse enligt SFS 1991:1566 yrkas att domstolen återkallar tillståndet för Svensk-lslamiska Föreningen i Stockholm att sända närradio och bestämmer att föreningen inte flar ges ett nytt tillstånd inom ett år.

Lagrum: 5 kap. I § yttrandefrihetsgrundlagen, 7 kap. 4 § l I tryckfrihetsförordningen, 16 kap. 8 § brottsbalken, 5 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 2 § första stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Skriftlig bevisning: Bandupptagningar av programmen och de ovan intagna utskrifterna av de yttrandren som avses med åtalet. Ev. muntlig bevisning anges senare.

Rättens behörighet: 7 kap. I och 3 §§ lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vid stämningsansökningen fogas förundersökningsprotokoll samt utdrag av kriminalregistret. Bandupptagningar av programmen inges till rätten särskilt.

Johan Hirschfeldt
Nästa sida


Index över boken
Ett liv för frihet


1 -
Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

25a-
UD:s "hemliga" dokument om Rami

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

37jk-
Justitiekanslern eller judekasnslen?

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!
abbc.net/- radioislam.org/- radioislam.net/- hezbollah.org/--hamas.org

No hate. No violence. Races? Only one Human race.

United We Stand, Divided We Fall.
Know Your enemy
Behind this homepage is a group of freedom fighters from diffferent countries
in support of Ahmed Rami's struggle against the Jewish occupation
and domination in Palestine and in the rest of the world.
You too are welcome as a freedom fighter. Act now! Tomorrow it will be too late!
Compose your letter online. Write now to Rdio Islam
Ahmed Rami, writer, journalist, is the founder of the radio station Radio Islam.
Donations to help his work may be sent (in cheques or in notes) to his address:
Ahmed Rami - Box 316 - 10126 Stockholm, Sweden
Phone:+46708121240

-French

-English

-Svenska

-Deutsch

-Russia

-Italian

-Portug

-Spanish

-Arabic

-Suomi

-Norsk
Latest additions:
English -Svensk -French -German -Portug -Arabic -Russian -Italian -Spanish -Suomi

Some chosen topics:
Heros
L. Farrakhan
B. Franklin

Freedom fighter
Ahmed Rami

The Jewish Marx on Jews
English
Svenska

Roger Garaudy: The Resistance
English
French
Deutsch
Svenska

Christianity: The Resistance
English
French
Deutsch
Svenska
Portug

Islam: The Resistance
English
French
Deutsch
Svenska
Portug
Russian

Judaism: racism, occupation, violence, plots, domination and massacres
English
French
Deutsch
Svenska
Portug
Russian
Spanish

The Protocols of Zion
English
French
Deutsch
Svenska
Portug
Russian
Spanish

USA´s Rulers -They Are All Jews !
Clinton´s List!

Louis Farrakhan´s Speech
Listen online

Israel is even an American problem !
On Jewish Arrogance in Action
We cannot survive unless the Jewish power is broken
By David Duke

The international Jew
By Henry Ford

Irak: The blood is on our hands
We aren't bombing Sadam, but the citizens of Iraq
Over a million have died due to the American bombing

By Wade Frazier

We have been bombing innocent Iraqis
because they are weak, and we are strong
By David Irving

General Motors and Ford
Challenged by Jewish Mafia
By Anna Erikson

The American Jews in Israeli eyes
By Professor Israel Shahak

The Jewish Laundry of Drug Money
By Professor Israel Shahak

The Talmud´s Teachings Unmasked
By Rev. I. B. Pranaitis

 

 
Roger Garaudy´s new book on Zionism

1000 Quotes About Jews

Robert Faurisson
Listen online

What is Islam?
Ahmed Rami

To be a freedom fighter
A conscious young woman

Playing the Jewish Game?

The nature of Zionism
Translated from Russian

"The Jews and their lies"
by the founder of Protestant Church Martin Luther

The Catechism of the Jews
published in Israel, not in Russia!

A Good Source of information

Zionist´s Foothold in The Debate

Zionism - A totally amoral enemy !

A torch for our children
who do not have heroes now-a-day...
Par Abu Mohamed


L'avenir: mode d´emploi
Nouveau livre de Roger Garaudy

Le procès du sionisme
Nouveau livre de Roger Garaudy

Il ne suffit pas que nous ayons raison!

 


Jüdische Religion
Jüdische Geschichte by Israel Shahak.Ahmed Rami talar om andra världs kriget
Fakta istället för judisk propaganda

Om den judiska pressen i Sverige
Jan Guillou (i intervju i Radio Islam)

Israel bakom Palmemordet
Per Gahrton ( i intervju i Radio Islam)

Om yttrandefriheten i Sverige
Per Gahrton (i intervju i Radio Islam)

Intervju med den svenske Majoren Holming
Om bluffen som kallas "förintelsen"

Ahmed Rami svarar - med fakta
på den judiska statsfinansierad (!) propakanda i Sverige

Är judendomen en ideologisk sjukdom?
Ahmed Rami

Förbjud den judiska Gamla Testamentet!
Ahmed Rami

Levande historia
Ny "statsreligion" i Sverige?

"Vi har bombat oskyldiga irakier
för att de är svaga och vi är starka..."

David Irving

Judemaffian och biljättarna
Anna Erikson

Datalagen -Vems lag?Vad är
Israel?
101 fakta istället för
den judiska

lögnpropagandan
---Av Ahmed Rami.

ZIP


Israel
Falsk
Varudeklaration

Den Judiska myten
om rasen
-Av Ahmed Rami.

ZIP


Israels makt
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIPJudisk
häxprocess
i Sverige
Av Ahmed Rami

ZIP


Ett liv
för frihet
Självbiografi
Av Ahmed Rami

ZIP
The Jewish Propaganda
Den judiska mediavåldet och den judiska mediakrigmonopolet:
judisk propagandan är i "judekratin" vad våldet är för diktaturen

Act Now!!
Tomorrow it will be too late


Compose your letter online: Write to Rdio Islam

© No Copyright. - All texts and files in this Site may be republished and reproduced
as long as Radio Islam-(at http://www.abbc.net) where they are located - is mentioned.
Bakom denna hemsida står en grupp frihetskämpar från olika länder till stöd för Ahmed Ramis kamp mot den judiska ockupationen och herraväldet i Palestina och i resten av världen. Du också är välkommen som frihetskämpe. Handla nu! I morgon kommer det att vara för sent!