HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

45

 232

RADIO ISLAMS

MOTIV OCH AVSIKTER

 

När man seriöst skall bedöma en viss gärning bör man se till uppsåtet, avsikten, inte till oavsiktliga och oförutsebara följder. Ingen kan vare sig lastas eller hedras för vad han aldrig avsett, inte heller för slumpens skördar, ett missöde eller en lyckträff som högsta vinsten på ett lotteri.

Vad som allmänt gäller beträffande bedömningen av en gärnings moraliska halt gäller också och i än högre grad en straffdom. Lagen skiljer på en överlagd gärning och ett missöde. Det är skillnad på t ex ett mord och en olycka där någon omkommer, trots att i båda fallen en människa förlorat livet.

Alltså, uppsåtet, avsikten är viktig att beakta, när det gäller att ta ställning till det åtal som väckts mot Radio Islam:

att fria eller döma.

Kärande hävdar att Radio Islam avsiktligt har skymfat judar som folkgrupp - eller etnoreligiös grupp - för att utså missaktning mot judar i allmänhet, vilket i lagen är straffbart, ett brott.

Jag bestrider denna anklagelse som missriktad, ett fatalt missförstånd. Avsikten - och jag betonar än en gång avsikten - med Radio Islams program om den judiska staten Israel och dess med judendomen sammanflätade ideologi, sionismen är att utreda och förklara denna företeelse för att våra läsare bättre ska kunna förstå den palestinsk-israeliska konflikten och dess djupare liggande orsaker. Utan att förstå detta tror jag inte att denna långvariga och bittra konflikt någonsin kan lösas på ett tillfredsställande sätt för de berörda parterna, allra minst för de förtryckta palestinierna.

Drivkraften eller motivet bakom Radio Islams engagemang i denna palestinsk-israeliska konflikt är inte primärt den objektivt vetenskapliga där man inte tar ställning vare sig för eller mot någondera parten i en konflikt, utan motivet för Radio Islam är här att manifestera en klar och entydig solidaritet med den förtryckta parten, palestinierna, mot deras förtryckare.

De förtrycktas förtryckare är - jag upprepar det - inte bara den judiska staten Israel utan också dess ideologi, den med judendomen sammanflätade sionismen, och de förtrycktas fiender är i realiteten även alla de som understödjer den judiska förtryckarmakten och lierar sig med den mot de förtrycktas

233

kamp för nationell och demokratisk befrielse: för palestiniernas rätt - enligt gällande folkrätt - till en egen stat och självstyre.

Låt mig mot denna bakgrund sammanfatta Radio Islams avsikt och motiv:

Avsikten är att förklara sionismens förankring i den gammal-testamentliga judendomen och dess världsomfattande politiska maktsträvan att underkuva palestinierna och totalt beröva dem deras urgamla land. Denna sionistiska, maktpolitiska process kan faktiskt fastställas.

Motivet är att manifestera och väcka solidaritet med de förtryckta och fördrivna palestinierna i deras rättmätiga kamp för sina nationella och demokratiska rättigheter.

När nu Israels mest fanatiska anhängare, sionisterna och deras anhängare, drivit justitiekanslern att väcka åtal mot mig som Radio Islams ansvarige utgivare för att Radio Islam skulle ha spridit, som det heter, antisemitisk propaganda eller missaktat judarna i lagens mening, så är det alldeles uppenbart, enligt mitt förmenande, att man inte har beaktat Radio Islams avsikt och motiv: att man inte har förstått - eller inte velat förstå - att man totalt missförstått vad saken verkligen gäller:

en sanningssträvan om Israel och dess världssionism och en medmänsklig och folkrättslig solidaritet med de förtryckta och fördrivna palestinierna.

Radio Islams sanningssträvan och engagemang här har inget att göra med förtal eller missaktning av judar som folkgrupp. Radio Islam har aldrig bedrivit någon hets mot judar genom att agitera för diskriminering eller förföljelser av judar. Radio Islam har heller aldrig ifrågasatt judars lika medborgerliga fri- och rättigheter med andra i Sverige eller i något annat land utan uteslutande vänt sig mot olika judiska privilegier som är särskilt flagranta i Israel gentemot arabiska - muslimer, kristna eller fritänkare - medborgare. Radio Islam har aldrig fallit på tanken att uppvakta JK med protestskrivelser mot sionistisk propaganda i sionistiska och prosionistiska publikationer och etermediaprogram och därvid yrkat på att åtal skall väckas för missaktning av palestinier, araber eller muslimer i största allmänhet.

Till skillnad från dem som ivrat for åtal mot Radio Islam, sa respekterar jag yttrandefriheten som en omistlig grundpelare för demokrati och civilisation.

234

Jag har ofta ställt mig frågan: Hur kan vissa judar och även andra, som offentligt kan ställa sig kritiska till den israeliska ockupationspolitiken, känna sig missaktade av Radio Islams kritiska granskning av den grymma gammaltestamentliga juden domen och av världssionismens stöd till Israel till dess ständigt pågående militära våldsövergrepp på civila? Jag kan förstå att fanatiska sionister till varje pris måste söka förkväva varje röst som kan kompromettera sionismen och staten Israel, de fruktar att bli avslöjade. Men hur kan personer som säger sig vara upplysta och frisinnade - judar eller icke-judar - bli så upprörda att de måste göra våld på den demokratiska yttrandefrihet som de offentligt bekänner sig till? Hur kan dessa personer bli upprörda och vilja förbjuda information om den bibliska judendomen, nr Radio Islam löser upp mängder med relevanta och autentiska citat från Bibeln, den mest spridda av alla böcker i Sverige och övriga kristenheten? Hur kan de bli upprörda och vilja förbjuda, när Radio Islam presenterar och läser upp vissa avsnitt ur "Sions Vises Protokoll", en skrift som är allmänt spridd i den muslimska världen, för att pröva om dess innehåll har relevans på senare tiders sionistiska maktsträvanden? Hur kan dessa personer, som säger si~ vara starka motståndare till all censur och all åsiktsdirigering, vilja förbjuda kännedom om en viss skrift, även om de djupt ogillar den och tror att det är en förfalskning? Hur kan dessa personer, som säger sig vara kritiska och gå emot alla etablerade uppfattningar genom traditionens makt, bli upprörda och vilja förbjuda Radio Islam därför att vi där presenterat ett antal historierevisionister som på basis av omfattande undersökningar ifrågasätter att sex miljoner judar skall ha gasats ihjäl av nazisterna i gaskammare under andra världskriget?

Efter att ha ställt dessa frågor utan att få dem besvarade

- trots uppmaningar att opponera mot våra åsikter vägrar Radio Islams motståndare att debattera med oss, man vill bara förbjuda oss - så har jag endast kommit till den ledsamma slutsatsen att dessa censurivrande liberaler är hycklare, när de bekänner sig till demokrati och yttrandefrihet: de tål inte de fakta och de åsikter som de inte kan bemöta i sak, utan bara med invektiv och glåpord kan fördöma, och när detta inte tycks räcka till för dem, så måste de försöka förbjuda dessa för dem så obekväma och farliga fakta och åsikter att komma till offentligheten. Yttrandefriheten är för dem deras frihet att uttala sig och deras frihet att förbjuda meningsmotståndarnas rätt att uttala sig.

235

Om inte detta är hyckleri, sa vet jag inte vad hyckleri ar. Den store franske 1600-talsmoralisten La Rochefoucauld definierade begreppet på ett förträffligt sätt när han sade:

"Hyckleri är lastens hyllning till dygden". Just det! De censurivrande liberaler som vill förbjuda Radio Islam ger sin hyllning till yttrandefriheten, men i själva verket är de mörkermän, frihetens fiender, deras frihet är deras frihet att förtrycka andra, när det passar dem eller befinns vara nödvändigt för dem. Deras bekännelse till tolerans är av samma art och beskaffenhet: de tolererar bara sig själva och i stort likasinnade med vilka de för s k debatter på de villkor som de själva utstakar gränserna för, meningsmotståndare hyser de ingen pardon för, de skall ställas vid det offentligas skampåle för allmän bespottelse och helst straffas för brott mot de luddigt formulerade lagar som de själva godkänt.

Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.