HOME

Ett liv för frihet
biografi av
Ahmed Rami

 

48

 253

ETT POLISFÖRHÖR

 

PROTOKOLL fört över förhör med svenske medborgaren Rami. Ahmed hållet på kriminalavdelningen i Stockholm, fredagen den 17 mars 1989, av kriminalinspektör Per-Åke Larsson utan tillgång till förhörsvittnen. Närvarande vid förhöret är Ahmeds försvarare, advokat Ingemar Folke.

Förhöret påbörjas klockan 09.20.

Före förhöret har Ahmed delgivits misstanke om brott

- hets mot folkgrupp - genom att han har givit ut en bok med namnet "Vad är Israel?".

(A Ahmed Rami, I Ingemar Folke, F = Förhörsledaren)

F: Ahmed, jag har delgivit dig misstanken, och sae vitt jag förstår sa dr du helt på det klara med vad misstanken gäller och vad det berör. Är det riktigt?

A: Ja.

F: Vi har ju fått skrivelsen från justitiekanslern via åklagarmyndigheten i Stockholm och den har du och din försvarare fått ta del av, och enligt JK så är den uppdelad i två bilagor och jag skulle vilja börja med bilaga 1, som är sidorna 6-30 i förundersökningen. Och då vill jag börja med att ställa frågan till dig. vill du kommentera bilaga 1?

A: Bilaga i är en del av boken i sin helhet. Eftersom justitiekanslern i sitt beslut tycker att boken i sin helhet uttrycker "missaktning" och 1'hets mot folkgrupp" så ber jag att få ta boken i sin helhet i en eventuell rättegång.

Boken i sin helhet handlar om Palestinakonflikten och är inte "hets mot folkgrupp". I den här konflikten finns två parter, palestinierna (muslimer och kristna) och judarna. Boken analyserar konflikten från islamisk synvinkel, från islamisk synpunkt, från palestinsk synpunkt. När vi analyserar detta problem, som muslimer, så gör vi det utan komplex, utan dåligt samvete och utan några överlägsenhetskomplex eller något hat mot judarna som människor. Vi analyserar ett problem som finns i verkligheten. Omslaget i boken resumerar redan bokens innehåll. Det är nämligen två parter, en jude och en muslim, i denna tragiska konflikt.

F: Du menar alltså bokens omslag (första sidan).

A: Ja. Till vänster en soldat som har davidsstjärna och ett gevär och har rötterna i luften. Det vill säga att hans anspråk på Palestina är hämtade från "luften", från sagor, från "himlen" och från "religionen", medan muslimen, palestiniern (kristen eller muslim) har sina rötter i landet. Palestiniern har alltid varit där. Han stödjer sig inte på någon bibel eller några sagor för att lägga beslag och ha anspråk på Palestina. De här rötterna som juden har, som soldaten har i luften, det är bibeln. Det är "religionen". Det är judendomen. Det är det som jag analyserar i boken. Palestiniernas rötter är i landet, i den palestinska marken. Det är det som jag analyserar i boken; en konflikt som pågår, där judarna använder vapen, våld och USA:s stöd. I samma teckning på första sidan ser man att det är USA:s vapen som riktas mot freden, mot rättvisan i Palestina. Det handlar om Palestinafrågan och har ingenting att göra med "hets". Det är olämpligt att hyckla just nu när man talar om Rushdies yttrandefrihet. Rushdie som inte är ute efter att försvara någon, i Palestina-frågan t ex~ eller i någon annan konflikt1där orättvisorna begås. Han bara gör narr av religionen. Men jag gör inte - i min bok - narr av någon religion. Jag analyserar en explosiv konflikt som kan leda till ett tredje världskrig. Om vi inte får debattera och diskutera på detta sätt, vad vill då sionisterna att vi ska göra? Att vi ska "slåss"? Men vi vill diskutera på ett civiliserat sätt. I den här debatten måste båda parterna få ha samma rättigheter. Vi måste få framföra våra argument på våra villkor och det är inte sionisterna som ska bestämma hur vi ska tala, vilka representanter vi ska ha, vilka ledare vi ska ha. En debatt ska vara på jamlika villkor. Sionisterna får själva säga vad de vill. De har sin bibel, de har sina anspråk på Palestina och de har sina argument som vi betraktar som hets mot folkgrupp - muslimerna. Men vi vill inte slänga dem i fängelset eller tysta dem. De får gärna tala så, att vi debatterar i en civiliserad debatt. Men om de tystar oss, vad har vi då kvar att göra? Kasta stenar på dem? Att slåss? Det är en debatt som pågår.

Jag vill att man ska ta hänsyn speciellt till inledningen i boken, sidan nummer 1, karikatyrerna och bilderna i boken. De illustrerar vad som sägs i boken: Shamir t ex (en bild av Shamir med håret gjort av dödsskallar). Vi betraktar honom som en mördare. Han har mördat Folke Bernadotte och har på sitt samvete tusentals palestinska liv.

F: Du åsyftar där sid 103 i din bok?

A: Ja.

F: Och det är sid 12 i förundersökningsprotokollet?

A: Ja.

F: Jag förstår vad du är inne på, Ahmed. Det är att du begär att man ska ta hela .......

A: Ja, hela boken.

F: Ja. Men om vi då tittar på de bilagor här som JK har tillsänt åklagarmyndigheten och som är föremål för förundersökningen just nu. Om vi tittar på bilaga 1, som jag tidigare har angivit sidnumret på.

A: Ja.

F: Har du gått igenom de här sidorna? Du har ju skrivit boken, sa du vet vad som står där. Om vi då tittar på de här sidorna som nu har varit föremål för JK:s undersökning. Finns det på något ställe i bilaga i något som du anser vara någon form av hets mot folkgrupp?

A: Nej. Inte något av de här citaten som jag skulle kunna betrakta som hets mot folkgrupp.

F: Får jag då ställa frågan så här: anser du att du har tagit del av alla de här sidorna? Du vet vad som står och att du utöver det inte vill göra någon kommentar.

A: Jag har tagit del av citaten och jag vill göra en kommentar. Jag protesterar mot att man tar lösryckta citat ur boken, att man rycker dem ur sitt sammanhang. Boken finns tillgänglig och man behöver inte göra sådana lösryckta utskrifter av boken. Särskilt när JK säger att "boken i sin helhet" uttrycker missaktning och hets mot folkgrupp.

F: Anser du med det då att du har svarat på de frågor som jag har ställt beträffande bilaga 1?

A: Jag tycker att man ska ta boken i sin helhet. I boken analyserar jag förtryckaren, förtryckarens, ockupanternas erövring, ideologi och lära; hur förtryckaren tänker, hur han legitimerar vad som sker i Palestina.

F: Då frågar jag dig, har du något ytterligare du vill tillägga beträffande bilaga 1?

A: Nej.

F: Får jag fråga advokat Folke om du har något att tillägga?

1: Nej.

F: Ska vi då ga over till bilaga 2, som omfattar sidorna 31-73

i förundersökningsprotokollet. Det är ju samma bok som berörs och det är ju ett visst antal sidor i din bok som man då har gjort utdrag från. Och får jag då be dig, Ahmed, att du kommenterar de här sidorna.

A: Jag begär att man ska ta boken i sin helhet. Det här kapitlet eller de här sidorna i denna bilaga är bara en del av boken som kompletteras och förklaras i andra kapitel. Och jag har ett kapitel på sid 141 som kommenterar den här bilagan.

F: I din bok? Det är med överskriften JK:s dom utan rättegång

A: Ja.

F: Vad har du att säga om det?

A: Det här kapitlet analyserar JK:s beslut när han hade detta program till granskning. Jag hänvisar speciellt till kapitlet på sid 141, under rubriken JK:s dom utan rättegång. Hela boken utgör en förklaring till detta program och en komplettering till det här kapitlet. Jag har skrivit boken på ett sådant sätt som gör att kapitlen balanserar, förklarar och kompletterar varandra. Du ser till exempel i slutet av den här bilagan (bila-ga 2): man kan se att jag är upprörd över sionisternas rasism t ex. Där talar jag om hur sionisterna har samarbetat med rasister, med nazister och hur de själva är rasister. I dag, om det finns någon hets, så är det hetsen mot palestinierna. Om det finns någon rasism i dag så är det den judiska rasismen mot palestinierna, muslimer och kristna. I det här kapitlet (bilaga 2) tar jag upp Israels beslut den israeliska regeringens beslut, att förbjuda Nya Testamentet i de israeliska skolorna, och att man ska undervisa bara om Gamla Testamentet som, enligt den israeliska regeringen, är från Gud, medan Nya Testamentet bara är en hädelse mot judarna, som tycker att Jesus är en hädare. Vi har analyserat den här nyheten som har publicerats i en svensk kristen tidning här i Sverige. En tidning som förresten är prosionistisk och proisraelisk och som heter "Hemmets vän". Vi försökte analysera och redovisa varför Israel har tagit detta beslut. Det finns en historisk konflikt mellan judendomen och kristendomen och vi försökte bara redovisa

257

varför Israel tog detta beslut: Jesus Kristus har ju fördömt sin samtids sionister. Vi har redovisat vad Jesus sade om judarna på hans tid och om grunden till konflikten mellan judendomen och kristendomen.

F: Om lag slutligen då sammanfattar det här så skulle jag villa fragå dig följande. Om jag har förstått dig rätt sa anser du dig ha tagit del av de här två bilagorna som består av JK:s utdrag ur din bok. Du förnekar att du på någon punkt i de hår utdragen eller i hela din bok har skrivit eller påstått något som du betraktar som hets mot folkgrupp. Du förnekar alltså det. Och slutligen anser du att det du har skrivit i din bok och vad som här framgår av JK:s utdrag ligger inom ramen för yttrandefriheten. Är det riktigt uppfattat av mig?

A: Exakt.

F: Är det riktigt?

A: Exakt. Eftersom justitiekanslern betraktar boken i sin helhet som uttryck för hets mot folkgrupp och att han bara tar de här bilagorna och citaten som exempel, så kräver jag d~ som avslutning att man ska ta upp hela boken i rätten. Annars blir det orättvist och ett hot mot rättssäkerhetens principer och yttrandefriheten: om man ska ta lösryckta citat från sitt sammanhang och leka med dem, så kan jag också ta andra lösryckta citat för att bevisa motsatsen.

F: Jag förstår. Har du något mera du vill tillägga i din utsaga här?

A: Nej, men jag tycker att när det nu finns yttrandefrihet här i Sverige är det synd och beklagligt att den här lagen om hets mot folkgrupp av justitiekanslern ska tolkas på ett sionistiskt sätt. Lagen om hets mot folkgrupp är inte gjord för att försvara den israeliska ockupationen, för att hindra kritik mot en ockupation och mot judarnas rov av Palestina. I så fall är det det islamiska motståndet och synsättet man ska förbjuda. Man ska då betrakta hela den palestinska kampen och islam som hets mot folkgrupp. Det var nämligen så att när Jesus kom så betraktades han av judarna som en hädare. Och man korsfäste honom. Och när Muhammed kom betraktades han av både kristna och judar som en hädare, som en "lögnare". Och skulle man tillämpa denna lag på islams syn på judendomen och betrakta det som hets mot folkgrupp måste man i så fall förbjuda islam och då har man inte längre religionsfrihet. Jag utövar bara min religion som muslim, i den här kampen mot sionismen och för friheten.

F: Får jag då slutligen fråga om advokat Folke har någonting att tillägga utöver vad som har sagts.

1: Den här teckningen som återges på sid 246 i boken och som finns på sid 68 i förundersökningen. Det står att den är utförd av

A: Lars Hillersberg.

1: Har den här teckningen varit publicerad förut?

A: Ja, jag tror att det var i tidningen Puss. Alla teckningar som publicerats i boken har redan tidigare publicerats i olika tidningar i Sverige.

F: Har du någonting mer att tillägga då?

A: Nej.

F: Har advokat Folke?

1: Nej.

F: Då förklarar jag förhöret avslutat klockan 09.115.

 

Stockholm dag som ovan

Per-Åke Larsson, krinsp.

89-03-20 LD

Nästa sida

Index över Ett liv för frihet:

1 - Förord

2 -
Det förflutna och framtiden

3 -
Atlasbergen

4 -
Stammen

5 -
Araberna

6 -
Hembyn och släkten

7 -
Jihad

8 -
Orättvisan

9 -
Revolutionsdagen

10-
Hembyn på kuppdagen

11-
Sista timmarna

12-
Casablanca

13-
Caiden och självständigheten

14-
Allt som vanligt i hembyn

15-
Kuppdagen

16-
Staden

17-
Nykolonialismen

18-
Casablanca igen

19-
Första revolten

20-
Oufkir

21-
Ben Barka

22-
Planer för en revolt

23-
Revoltens dag

24-
Misslyckad revolt

25-
Flykten

26-
Kungen är naken

27-
Varför militären

28-
Kolonialtiden

29-
Aktörerna och motivet

30-
Korruption och brott vid Hassans hov

31-
Den islamiska världen

32-
H.S. Nyberg om Islam

33-
Vad är Islam?

34-
I Sverige

35-
Kampen för demokrati gäller också för Sverige

36-
Den judiska makten över massmedierna

37-
Yttrandefriheten i Väst - ett hyckleri

38-
Recension av boken "Vad är Israel?"

39-
Han tar sionisterna på allvar

40-
Att lösa meningsmotsättningar

41-
Boken som avslöjar sionismen

42-
Protest inte hat

43-
Exempel på missaktning

44-
Missaktning

45-
Radio Islams motiv och avsikt

46-
Inför "rätta"

47-
Åtal mot min bok "Vad är Israel?"

48-
Ett polisförhör

49-
Är det brottsligt att informera?

50-
Sions kommande härlighet

51-
Om judendomen

52-
Upprop till Sveriges folk för yttrandefrihet!


HOME

© No Copyright - All articles in this Site may be republished as long as Radio Islam where they are located are mentioned.